4 محاكمه اسرائيل

ترجمه قدیمی گویا

ترجمه قديمي(کتاب هوشع)محاكمة‌ اسرائيل‌
اي‌ بني‌اسرائيل‌ كلام‌ خداوند را بشنويد زيرا خداوند را با ساكنان‌ زمين‌ محاكمه‌اي‌ است‌؛ چونكه‌ نه‌ راستي‌ و نه‌ رأفت‌ و نه‌ معرفت‌ خدا در زمين‌ مي‌باشد. 2 بلكه‌ لعنت‌ و دروغ‌ و قتل‌ و دزدي‌ و زناكاري‌؛ و تعدّي‌ مي‌نمايند، و خونريزي‌ به‌ خونريزي‌ ملحق‌ مي‌شود. 3 بنابراين‌، زمين‌ ماتم‌ مي‌كند و همه‌ ساكنانش‌ با حيوانات‌ صحرا و مرغان‌ هوا كاهيده‌ مي‌شوند و ماهيان‌ دريا نيز تلف‌ مي‌گردند. 4 اما احدي‌ مجادله‌ ننمايد و احدي‌ توبيخ‌ نكند، زيرا كه‌ قوم‌ تو مثل‌ مجادله‌كنندگان‌ با كاهنان‌ مي‌باشند. 5 و تو در وقت‌ روز خواهي‌ لغزيد و نبي‌ نيز با تو در وقت‌ شب‌ خواهد لغزيد و من‌ مادر تو را هلاك‌ خواهم‌ ساخت‌.
6 قوم‌ من‌ از عدم‌ معرفت‌ هلاك‌ شده‌اند. چونكه‌ تو معرفت‌ را ترك‌ نمودي‌، من‌ نيز تو راترك‌ نمودم‌ كه‌ براي‌ من‌ كاهن‌ نشوي‌؛ و چونكه‌ شريعت‌ خداي‌ خود را فراموش‌ كردي‌ من‌ نيز فرزندان‌ تو را فراموش‌ خواهم‌ نمود. 7 هر قدر كه‌ ايشان‌ افزوده‌ شدند، همان‌ قدر به‌ من‌ گناه‌ ورزيدند. پس‌ جلال‌ ايشان‌ را به‌ رسوايي‌ مبدّل‌ خواهم‌ ساخت‌. 8 گناهِ قوم‌ مرا خوراك‌ خود ساختند و دل‌ خويش‌ را به‌ عصيان‌ ايشان‌ مشغول‌ نمودند. 9 و كاهنان‌ مثل‌ قوم‌ خواهند بود و عقوبت‌ راههاي‌ ايشان‌ را بر ايشان‌ خواهم‌ رسانيد و جزاي‌ اعمال‌ ايشان‌ را به‌ ايشان‌ خواهم‌ داد. 10 و خواهند خورد اما سير نخواهد شد و زنا خواهند كرد، اما افزوده‌ نخواهند گرديد زيرا كه‌ عبادت‌ خداوند را ترك‌ نموده‌اند. 11 زنا و شراب‌ و شيره‌ دل‌ ايشان‌ را مي‌ربايد.
12 قوم‌ من‌ از چوب‌ خود مسألت‌ مي‌كنند و عصاي‌ ايشان‌ بديشان‌ خبر مي‌دهد. زيرا كه‌ روح‌ زناكاريْ ايشان‌ را گمراه‌ كرده‌ است‌ و از اطاعت‌ خداي‌ خود زنا كرده‌اند. 13 بر قلّه‌هاي‌ كوهها قرباني‌ مي‌گذرانند و بر تلّها زير درختان‌ بلوط‌ و سفيددار و ون‌، چونكه‌ سايه‌ خوب‌ دارد، بخور مي‌سوزانند. از اين‌ جهت‌ دختران‌ شما زنا مي‌كنند و عروسهاي‌ شما فاحشه‌گري‌ مي‌نمايند. 14 و من‌ دختران‌ شما را حيني‌ كه‌ زنا مي‌كنند و عروسهاي‌ شما را حيني‌ كه‌ فاحشه‌گري‌ مي‌نمايند، سزا نخواهم‌ داد زيرا كه‌ خود ايشان‌ با زانيه‌ها عزلت‌ مي‌گزينند و با فاحشه‌ها قرباني‌ مي‌گذرانند. پس‌ قومي‌ كه‌ فهم‌ ندارند خواهند افتاد.
15 اي‌ اسرائيل‌ اگر تو زنا مي‌كني‌، يهودا مرتكب‌ جرم‌ نشود. پس‌ به‌ جلجال‌ نرويد و به‌ بيت‌ آوَن‌ برنياييد و به‌ حيات‌ يهوه‌ قسم‌ نخوريد. 16 به‌ درستي‌ كه‌ اسرائيل‌ مثل‌ گاوِ سركش‌، سركشي‌نموده‌ است‌. الا´ن‌ خداوند ايشان‌ را مثل‌ بره‌ها در مرتع‌ وسيع‌ خواهد چرانيد. 17 افرايم‌ به‌ بتها ملصق‌ شده‌ است‌؛ پس‌ او را واگذاريد. 18 حيني‌ كه‌ بزم‌ ايشان‌ تمام‌ شود مرتكب‌ زنا مي‌شوند و حاكمان‌ ايشان‌ افتضاح‌ را بسيار دوست‌ مي‌دارند. 19 بادْ ايشان‌ را در بالهاي‌ خود فرو خواهد پيچيد و ايشان‌ از قرباني‌هاي‌ خويش‌ خجل‌ خواهند شد.
ترجمه تفسيرياتهامات اسرائيل
اي قوم اسرائيل، به كلام خداوند گوش كنيد. خداوند شما را به محاكمه كشيده و اين است اتهامات شما: در سرزمين شما صداقت و مهرباني و خداشناسي وجود ندارد. 2 لعنت ميكنيد، دروغ ميگوييد، آدم مي كشيد، دزدي ميكنيد و مرتكب زنا ميشويد. در همه جا ظلم و زورگويي و كشت و كشتار ديده ميشود. 3 به همين دليل است كه زمين شما بارور نميباشد، تمام موجودات زنده بيمار شده، مي ميرند و چهارپايان و پرندگان و حتي ماهيان از بين ميروند.
4 خداوند ميگويد: «هيچكس، ديگري را متهم نكند و تقصير را به گردن او نياندازد. اي كاهنان، من شما را متهم ميكنم. 5 شما روز و شب مرتكب خطا و لغزش ميشويد و انبياء نيز با شما در اين كار همراهند. من مادرتان اسرائيل را از بين خواهم برد. 6 قوم من نابود شده اند، زيرا مرا نميشناسند؛ و اين تقصير شما كاهنان است، زيرا خود شما نيز نميخواهيد مرا بشناسيد. من شما را كاهن خود نميدانم. شما قوانين مرا فراموش كرده ايد، من نيز فرزندان شما را فراموش خواهم كرد. 7 قوم من هر چه زيادتر شدند، بيشتر نسبت به من گناه كردند. آنها شكوه و جلال مرا با ننگ و رسوايي بتها عوض كردند.
8 «كاهنان از گناهان قوم اسرائيل سود ميبرند و با حرص و ولع منتظرند آنها بيشتر گناه بكنند. 9 كاهنان همانند قوم گناهكارند. بنابراين، هم كاهنان و هم قوم را بسبب تمام اعمال بـدشان مجـازات خـواهم كرد. 10 ايشان خواهند خورد، ولي سير نخواهند شد؛ زنا خواهند كرد، ولي زياد نخواهند شد؛ زيرا مرا ترك كرده و به خدايان ديگري روي آورده اند.
11 «ميگساري و هوسراني، عقل را از سر قوم من ربوده است؛ 12 آنها از خداي چوبي كسب تكليف ميكنند و از عصاي چوبي راهنمايي ميخواهند. دلبستگي به بتها، آنها را گمراه كرده است. ايشان به خدمت خدايان ديگر درآمده، به من خيانت كرده اند. 13 روي كوهها براي بتها قرباني ميكنند. به كوهستانها ميروند تا زير سايه باصفاي درختان بلند بخور بسوزانند. در آنجا دخترانتان به فاحشگي كشانده ميشوند و عروسانتان زنا ميكنند؛ 14 ولي من آنها را تنبيه نخواهم كرد، چون خود شما مردها هم همان كارها را انجام ميدهيد و با فاحشه هاي بتخانه ها زنا ميكنيد. اي نادانها، نابودي شما حتمي است.
15 «اگر چه اسرائيل زنا ميكند، ولي تو اي يهودا خود را به اين گناه آلوده نكن و با كساني كه از روي ريا و نادرستي مرا در جلجال و بيت ئيل پرستش ميكنند همراه مشو. عبادت ايشان فقط تظاهر است. 16 مانند اسرائيل نباش كه همچون گوساله اي سركش نميخواهد خداوند او را به چراگاههاي سبز و خرم رهبري كند. 17 از او دوري كن، چون خود را در قيد بت پرستي گرفتار كرده است.
18 «مردان اسرائيل بعد از ميگساري بدنبال زنان بدكاره ميروند. بيشرمي را بيشتر مي پسندند تا شرافت را. 19 بنابراين باد عظيمي آنها را خواهد برد و در رسوايي، از اين جهان خواهند رفت، چون براي بتها قرباني ميكنند.

راهنماباب‌ 4 . «افرايم‌ به‌ بت‌ها ملصق‌ شده‌ است‌.»

بت‌پرستي‌، سرچشمة‌ گناهان‌ عظيم‌ و وحشتناك‌ آنها معرفي‌ مي‌شود (آيات‌ 1 الي‌ 3). كاهنان‌، گناهان‌ قوم‌ را، خوراك‌ خود ساختند (آيات‌ 4 الي‌ 10). دختران‌ زنا مي‌كنند، زنهاي‌ شوهردار فاحشه‌گري‌ مي‌نمايند و مردان‌ با فاحشه‌ها رابطه‌ دارند (آيات‌ 11 الي‌ 14). يهودا همچون‌ اسرائيل‌ در بت‌پرستي‌ غرق‌ نشده‌ بود (آية‌ 15)، و به‌ همين‌ دليل‌ بود كه‌ اسارت‌ او 100 سال‌ بعد از اسارت‌ اسرائيل‌ بوقوع‌ پيوست‌. افرايم‌، بزرگترين‌ و مركزي‌ترين‌ سبط‌ از اسباط‌ شمالي‌ بود كه‌ براي‌ ناميدن‌ كلّ حكومت‌ شمالي‌ نيز بكار برده‌ شده‌ است‌ (آية‌ 17). «باد» (آية‌ 19)، قوم‌ شرير را در بالهاي‌ خود فرو خواهد پيچيد و ايشان‌ را به‌ سرزمين‌ ديگري‌ خواهد آورد؛ بيان‌ استعاره‌اي‌ بسيار جالبي‌ است‌. «بيت‌ آون‌» (آية‌ 15) نام‌ ديگر «بيت‌ ئيل‌» مي‌باشد كه‌ مهمترين‌ جايگاه‌ بت‌پرستي‌ حكومت‌ شمالي‌ محسوب‌ مي‌شد.

 

  • مطالعه 1373 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ق ظ, %15 %516 %1394 %11:%بهمن