10 مكافات اسرائيل

ترجمه قدیمی گویا

ترجمه قديمي(کتاب هوشع)اسرائيل‌ موِ برومند است‌ كه‌ ميوه‌ براي خود مي‌آورد. هر چه‌ ميوه‌ زياد مي‌آورد، مذبح‌ها را زياد مي‌سازد و هر چه‌ زمينش‌ نيكوتر مي‌شود، تماثيل‌ را نيكوتر بنا مي‌كند. 2 دل‌ ايشان‌ پر از نفاق‌ است‌. الا´ن‌ مجرم‌ مي‌شوند و او مذبح‌هاي‌ ايشان‌ را خراب‌ و تماثيل‌ ايشان‌ را منهدم‌ خواهد ساخت‌. 3 زيرا كه‌ الحال‌ مي‌گويند: «پادشاه‌ نداريم‌ چونكه‌ از خداوند نمي‌ترسيم‌؛ پس‌ پادشاه‌ براي‌ ما چه‌ تواند كرد؟» 4 ايشان‌ قسم‌هاي‌ دروغ‌ خورده‌ و عهدها بسته‌، سخنان‌ (باطل‌) مي‌گويند و عدالت‌ مثل‌ حنظل‌ در شيارهاي‌ زمين‌ مي‌رويد. 5 ساكنان‌ سامره‌ براي‌ گوساله‌هاي‌ بيت‌آوَن‌ مي‌ترسند زيرا كه‌ قومش‌ براي‌ آن‌ ماتم‌ مي‌گيرند و كاهنانش‌ به‌ جهت‌ جلال‌ او مي‌لرزند زيرا كه‌ از آن‌ دور شده‌ است‌. 6 و آن‌ را نيز به‌ آشور به‌ جهت‌ هديه‌ براي‌ پادشاه‌ دشمن‌ خواهند برد. افرايم‌ خجالت‌ خواهد كشيد و اسرائيل‌ از مشورت‌ خود رسوا خواهد شد. 7 پادشاه‌ سامره‌ مثل‌ كف‌ بر روي‌ آب‌ نابود مي‌شود. 8 و مكانهاي‌ بلند آون‌ كه‌ گناه‌ اسرائيل‌ مي‌باشد ويران‌ خواهد شد و خار و خس‌ بر مذبح‌هاي‌ ايشان‌ خواهد روييد و به‌ كوهها خواهد گفت‌ كه‌ ما را بپوشانيد و به‌ تلّها كه‌ بر ما بيفتيد.
9 اي‌ اسرائيل‌ از ايام‌ جبعه‌ گناه‌ كرده‌اي‌. در آنجا ايستادند و جنگ‌ با فرزندان‌ شرارت‌ در جبعه‌ به‌ ايشان‌ نرسيد. 10 هر گاه‌ بخواهم‌ ايشان‌ را تأديب‌ خواهم‌ نمود و قوم‌ها به‌ ضدّ ايشان‌ جمع‌ خواهند شد، هنگامي‌ كه‌ به‌ دو گناه‌ خود بسته‌ شوند. 11 و افرايم‌ گوساله‌ آموخته‌ شده‌ است‌ كه‌كوفتن‌ خرمن‌ را دوست‌ مي‌دارد و من‌ بر گردن‌ نيكوي‌ او گذر كردم‌ و من‌ بر افرايم‌ يوغ‌ مي‌گذارم‌. يهودا شيار خواهد كرد و يعقوب‌ مازو براي‌ خود خواهد كشيد.
12 براي‌ خود به‌ عدالت‌ بكاريد و به‌ حسب‌ رحمت‌ درو نماييد و زمين‌ ناكاشته‌ را براي‌ خود خيش‌ بزنيد زيرا كه‌ وقت‌ است‌ كه‌ خداوند را بطلبيد تا بيايد و بر شما عدالت‌ را بباراند. 13 شرارت‌ را شيار كرديد و ظلم‌ را درو نموديد و ثمره‌ دروغ‌ را خورديد، چونكه‌ به‌ طريق‌ خود و به‌ كثرت‌ جبّاران‌ خويش‌ اعتماد نموديد. 14 لهذا هنگامه‌اي‌ در ميان‌ قوم‌هاي‌ تو خواهد برخاست‌ و تمامي‌ قلعه‌هايت‌ خراب‌ خواهد شد به‌ نهجي‌ كه‌ شلمان‌، بيت‌اَرْبيل‌ را در روز جنگ‌ خراب‌ كرد كه‌ مادر با فرزندانش‌ خرد شدند. 15 همچنين‌ بيت‌ئيل‌ به‌ سبب‌ شدّت‌ شرارت‌ شما به‌ شما عمل‌ خواهد نمود. در وقت‌ طلوع‌ فجر پادشاه‌ اسرائيل‌ بالكلّ هلاك‌ خواهد شد.
ترجمه تفسيري


اسرائيـل مانند درخت انگـوري است كه شاخه هاي پربار دارد. ولي چه سود؟ هر چه ثروتش زيادتر ميشود، آن را براي قربانگاههاي بتها خرج ميكند. هر چه محصولاتش فراوانتر ميشود، مجسمه ها و بتهاي زيباتري ميسازد. 2 دل مردمانش با خدا راست نيست. آنها خطاكارند و بايد مجازات شوند. خدا قربانگاه هاي بتكده هايشان را در هم خواهد كوبيد و بتهايشان را خرد خواهد كرد. 3 آنگاه خواهند گفت: «ما خداوند را ترك كرديم و او پادشاه ما را از ما گرفت. ولي اگر پادشاهي نيز ميداشتيم چه كاري ميتوانست براي ما بكند؟»
4 ايشان قسم دروغ ميخورند و به قولها و عهدهاي خود وفا نميكنند. بنابراين، مجازات مثل علفهاي سمي كنار مزرعه، درميان آنها خواهد روييد. 5 مردم سامره ميترسند مبادا بت گوساله شكلشان در بيت ئيل صدمه اي ببيند. كاهنان و مردم براي آبروي از دست رفته بت شان عزا ميگيرند. 6 وقتي كه مثل برده به آشور برده شوند، خداي گوساله شكلشان را با خود خواهند برد تا به پادشاه آنجا هديه كنند! اسرائيل به سبب توكل نمودن به اين بت، مسخره و رسوا خواهد شد. 7 پادشاه سامره مثل تكه چوبي روي امواج دريا، ناپديد خواهد شد. 8 بتكده هاي آون در بيت ئيل، جايي كه قوم اسرائيل گناه كردند، با خاك يكسان خواهند شد. خار و خس در اطراف آنها خواهد روييد و قوم با صداي بلند از كوهها و تپه ها خواهند خواست كه بر سر ايشان بريزند و آنها را پنهان كنند.
9 اي اسرائيل، از آن شب هولناك در جبعه تاكنون دست از گناه نكشيده اي. آيا آنهايي كه در جبعه گناه كردند نابود نشدند؟ 10 پس به سبب سركشيهايت، برضد تو برميخيزم و سپاهيان قومها را عليه تو بسيج ميكنم تا تو را براي گناهانت كه روي هم انباشته شده، مجازات كنم.
11 اسرائيل به كوبيدن خرمن عادت كرده است و اين كار آسان را دوست ميدارد. قبلاً هرگز يوغ سنگين برگردن او نگذاشته و از گردن ظريف او چشم پوشي كرده بودم، ولي اينك او را براي شخم زدن و صاف كردن زمين آماده ميكنم. دوران تن پرورياش به پايان رسيده است.
12 بذر نيكوي عدالت را بكاريد تا محصولي از محبت من درو كنيد. زمين سخت دلهاي خود را شخم بزنيد، زيرا اينك وقت آنست كه خداوند را بطلبيد تا بيايد و بر شما باران بركات را بباراند.
13 ولي شما بذر شرارت كاشتيد و محصول ظلم درو كرديد و ثمره دروغهايتان را خورديد.
شما به قدرت نظامي و سپاه بزرگ خود اعتماد كرديد، 14 بنابراين، ترس و وحشت از جنگ، شما را فرا خواهد گرفت و تمام قلعه هايتان واژگون خواهند شد، درست همانطور كه شلمان شهر بيت اربيل را خراب كرد و مادران و فرزندان آنجا را به خاك و خون كشيد. 15 اي مردم اسرائيل، بسبب شرارتهاي زيادتان عاقبت شما هم همين است. پادشاه تان بمحض شروع جنگ كشته خواهد شد.

راهنماباب‌ 10 . «جلال‌ بيت‌ ئيل‌ از آن‌ دور شده‌ است‌»

«گوساله‌هاي‌ بيت‌ آون‌ (بيت‌ ئيل‌)» (آية‌ 5) خُرد خواهند شد (8 : 6) و خار و خس‌ بر مذبح‌هاي‌ ايشان‌ خواهد روييد (آية‌ 7). احتمالاً منظور از «شلمان‌» (آية‌ 14)، همان‌ «شَلمناسر» مي‌باشد.

 

  • مطالعه 1470 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ق ظ, %15 %518 %1394 %11:%بهمن