12 گناه قوم

ترجمه قدیمی گویا

ترجمه قديمي(کتاب هوشع)


افرايم‌ باد را مي‌خورد و باد شرقي‌ را تعاقب‌ مي‌كند. تمامي‌ روز دروغ‌ و خرابي‌ را مي‌افزايد و ايشان‌ با آشور عهد مي‌بندند و روغن‌ (به‌ جهت‌ هديه‌) به‌ مصر برده‌ مي‌شود. 2 خداوند را با يهودا مخاصمه‌اي‌ است‌ و يعقوب‌ را برحسب‌ راههايش‌ عقوبت‌ رسانيده‌، بر وفق‌ اعمالش‌ او را جزا خواهد داد. 3 او پاشنه‌ برادر خود را در رَحِمْ گرفت‌ و در حين‌ قوّتش‌ با خدا مجاهده‌ نمود. 4 با فرشته‌ مجاهده‌ نموده‌، غالب‌ آمد. گريـان‌ شده‌، نزد وي‌ تضرّع‌ نمود. در بيت‌ئيل‌ او را يافت‌ و در آنجـا با ما تكلّم‌ نمود. 5 اما خداوند ، خـداي‌ لشكرهاسـت‌ و يادگـاري‌ او يهوه‌ است‌. 6 اما تو بسوي‌ خداي‌ خـود بازگشت‌ نمـا و رحمـت‌ و راستـي‌ را نگاه‌ داشتـه‌، دائمـاً منتظـر خـداي‌ خـود باش‌. 7 او سـوداگري‌ است‌ كه‌ ميـزان‌ فريب‌ در دست‌ او مي‌باشـد و ظلـم‌ را دوست‌ مي‌دارد. 8 و افرايـم‌ مي‌گويـد: «بـه‌ درستي‌ كه‌ دولتمند شده‌ام‌ و توانگـري‌ را براي‌ خود تحصيل‌ نمـوده‌ام‌ و در تمامـي‌ كسب‌ مـن‌ بي‌انصافـي‌اي‌ كه‌ گنـاه‌ باشـد، در مـن‌ نخواهنـد يافت‌.» 9 اما من‌ از زمين‌ مصر (تا حال‌) يهوه‌ خداي‌ تو هستم‌ و تو را بار ديگر مثل‌ ايام‌ مواسم‌ در خيمه‌ها ساكن‌ خواهم‌ گردانيد. 10 به‌ انبيا نيـز تكلـم‌ نمـودم‌ و رؤياهـا افـزودم‌ و بواسطـه‌ انبيا مَثَلْهـا زدم‌. 11 به‌ درستـي‌ كه‌ ايشـان‌ در جلعاد محض‌ گناه‌ و بطالت‌ گرديدند و در جلجال‌ گاوها قرباني‌ كردند. و مذبح‌هاي‌ ايشان‌ نيز مثل‌ توده‌هاي‌ سنگ‌ در شيارهاي‌ زمين‌ مي‌باشد.
12 و يعقوب‌ به‌ زمين‌ اَرام‌ فرار كرد و اسرائيل‌ به‌ جهت‌ زن‌ خدمت‌ نمود و براي‌ زن‌ شباني‌ كرد. 13 و خداوند اسرائيل‌ را بواسطه‌ نبي‌ از مصر برآورد و او به‌ دست‌ نبي‌ محفوظ‌ گرديد. 14 افرايم‌ خشم‌ بسيار تلخي‌ به‌ هيجان‌ آورد، پس‌ خداوندش‌ خون‌ او را بر سرش‌ واگذاشت‌ و عار او را بر وي‌ رد نمود.

ترجمه تفسيريكارهايي كه مردم اسرائيل ميكنند تمام بيهوده و مخرب است. آنها روز و شب دروغ و خشونت را رواج ميدهند. با آشور عهد ميبندند و از مصر كمك مي طلبند. 2 خداوند از يهودا شكايت دارد و اسرائيل را براي كارهاي بدي كه كرده است عادلانه مجازات خواهد كرد. 3 يعقوب، جد اسرائيل، در شكم مادرش با برادرش نزاع كرد و وقتي مرد بالغي شد، حتي با خدا نيز جنگيد. 4 آري، با فرشته كشتي گرفت و پيروز شد. سپس با گريه و التماس از او تقاضاي بركت نمود. در بيت ئيل خداوند را ديد و خدا با او صحبت كرد 5 همان خداي قادر متعال كه نامش «يهوه» است. 6 پس حال، اي اسرائيل، بسوي خداوند بازگشت نما؛ با محبت و راستي زندگي كن و با صبر و تحمل در انتظار خدا باش.
7 خداوند ميفرمايد: «اسرائيل مانند فروشنده اي است كه اجناس خود را با ترازوي نادرست ميفروشد و كلاهبرداري را دوست دارد. 8 او به خود مي بالد و ميگويد: من ثروتمند هستم تمام اين ثروت را خودم بدست آورده ام و كسي نميتواند مرا به كلاهبرداري متهم كند.
9 «ولي من كه خداوند تو هستم و تو را از بردگي مصر رهانيدم، دوباره تو را ميفرستم تا در خيمه ها زندگي كني، چنانكه در بيابان زندگي ميكردي.
10 «من انبياي خود را فرستادم تا با رؤياها و مثلهـاي زياد، شما را از خـواب غفلت بيـدار كننـد، 11 ولي هنوز در جلجال قربانگاهها مثل شيار كشتزارها رديف به رديف و پشت سر هم قرار دارند تا روي آنها براي بتهايتان قرباني كنيد. جلعاد هم از بتها پر است و اشخاص باطل و گناهكار آنها را پرستش ميكنند.»
12 يعقوب به ارام فرار كرد و با كار چوپاني همسري براي خود گرفت. 13 خداوند پيامبري فرستاد تا قوم خود را از مصر بيرون آورد و از ايشان محافظت نمايد. 14 ولي اينك اسرائيل خداوند را بشدت به خشم آورده است، پس خداوند او را به جرم گناهانش محكوم به مرگ خواهد كرد.

راهنماباب‌ 12 . «يعقوب‌، خدا را در بيت‌ئيل‌ يافت‌»

اسرائيل‌ در يك‌ اقدام‌ فريب‌ كارانة‌ سياسي‌، بطور مخفيانه‌ با «آشور» و «مصر» (آية‌ 2) كه‌ دشمن‌ يكديگر محسوب‌ مي‌شدند، روابط‌ حسنه‌اي‌ ايجاد مي‌كند، كه‌ همين‌ امر اوضاع‌ را وخيم‌تر مي‌سازد. «بيت‌ ئيل‌» (آية‌ 4) مركز بت‌ پرستي‌ مكروه‌ آنها محسوب‌ مي‌شد يعني‌ همان‌ محلي‌ كه‌ جدّ آنها يعقوب‌، زندگي‌ خود را به‌ خداوند تسليم‌ كرد (پيدايش‌ 28 : 13 - 15).

 

  • مطالعه 1343 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ق ظ, %15 %518 %1394 %11:%بهمن