14 بازگشت

ترجمه قدیمی گویا

ترجمه قديمي(کتاب هوشع)بازگشت‌
اي‌ اسرائيل‌ بسوي‌ يهوه‌ خداي‌ خود بازگشت‌ نما زيرا به‌ سبب‌ گناه‌ خود لغزيده‌اي‌. 2 با خود سخنان‌ گرفته‌، بسوي‌ خداوند بازگشت‌ نماييد و او را گوييد: «تمامي‌ گناه‌ را عفو فرما و ما را به‌ لطف‌ مقبول‌ فرما، پس‌ گوساله‌هاي‌ لبهاي‌ خويش‌ را ادا خواهيم‌ نمود. 3 آشور ما را نجات‌ نخواهد داد و بر اسبان‌ سوار نخواهيم‌ شد و بار ديگر به‌ عمل‌ دستهاي‌ خود نخواهيم‌ گفت‌ كه‌ شما خدايان‌ ما هستيد چونكه‌ از تو يتيمان‌ رحمت‌ مي‌يابند.»
4 ارتداد ايشان‌ را شفا داده‌، ايشان‌ را مجّاناً دوست‌ خواهم‌ داشت‌ زيرا خشم‌ من‌ از ايشان‌ برگشته‌ است‌. 5 براي‌ اسرائيل‌ مثل‌ شبنم‌ خواهم‌ بود و او مانند سوسنها گل‌ خواهد كرد و مثل‌ لبنان‌ ريشه‌هاي‌ خود را خواهد دوانيد. 6 شاخه‌هايش‌ منتشر شده‌، زيبايي‌ او مثل‌ درخت‌ زيتون‌ و عطرش‌ مانند لبنان‌ خواهد بود. 7 آناني‌ كه‌ زير سايه‌اش‌ ساكن‌ مي‌باشند، مثل‌ گندم‌ زيست‌ خواهند كرد و مانند موها گل‌ خواهند آورد. انتشار او مثل‌ شراب‌ لبنان‌ خواهد بود. 8 افرايم‌ خواهد گفت‌: مرا ديگر با بتها چه‌ كار است‌؟ و من‌ او را اجابت‌ كرده‌، منظور خواهم‌ داشت‌. من‌ مثل‌ صنوبر تر و تازه‌ مي‌باشم‌. ميوه‌ تو از من‌ يافت‌ مي‌شود. 9 كيست‌ مرد حكيم‌ كه‌ اين‌ چيزها را بفهمد و فهيمي‌ كه‌ آنها را بداند؟ زيرا طريق‌هاي‌ خداوند مستقيم‌ است‌ و عادلان‌ در آنها سلوك‌ مي‌نمايند، اما خطاكاران‌ در آنها لغزش‌ مي‌خورند.
ترجمه تفسيري


توبه اسرائيل باعث بركت او ميشود
اي قوم اسرائيل، بسوي خداوند، خداي خود بازگشت كنيد، زيرا در زير بار گناهانتان خرد شده ايد. 2 نزد خداوند آييد و دعا كنيد و گوييد: «اي خداوند، گناهان ما را از ما دور كن، به ما رحمت فرموده، ما را بپذير تا قرباني شكرگزاري به تو تقديم كنيم. 3 نه آشور ميتواند ما را نجات دهد و نه قدرت جنگي ما. ديگر هرگز بتهايي را كه ساخته ايم خدايان خود نخواهيم خواند؛ زيرا اي خداوند، يتيمان از تو رحمت مييابند.»
4 خداوند ميفرمايد: «شما را از بت پرستي و بي ايماني شفا خواهم بخشيد و محبت من حد و مرزي نخواهد داشت، زيرا خشم و غضب من براي هميشه فرو خواهد نشست. 5 من همچون باران بر اسرائيل خواهم باريد و او مانند سوسن، خواهد شكفت و مانند سرو آزاد لبنان، در زمين ريشه خواهد دوانيد. 6 شاخه هايش به زيبايي شاخه هاي زيتون گسترده خواهد شد و عطر و بوي آن همچون عطر و بوي جنگلهاي لبنان خواهد بود. 7 مردم بار ديگر زير سايه اش استراحت خواهند كرد و او مانند باغي پر آب و مانند تاكستاني پر شكوفه و همچون شراب لبنان معطر خواهد بود.
8 «اسرائيل خواهد گفت: مرا با بتها چه كار است؟ و من دعاي او را اجابت كرده، مراقب او خواهم بود. من همچون درختي هميشه سبز، در تمام مدت سال به او ميوه خواهم داد.»
9 هر كه داناست اين چيزها را درك كند. آن كه فهم دارد گوش دهد، زيرا راههاي خداوند راست و درست است و نيكان در آن راه خواهند رفت، ولي بدكاران لغزيده، خواهند افتاد.

راهنماباب‌ 14 . «اسرائيل‌ بسوي‌ يهوه‌ خداي‌ خود بازگشت‌ خواهد نمود»
عروس‌ خيره‌ سر يهوه‌ بار ديگر همچون‌ ايام‌ جواني‌اش‌ (2 : 14 - 20) بسوي‌ شوهر خود رجوع‌ خواهد كرد و به‌ محبت‌ او پاسخ‌ مثبت‌ خواهد داد.
كتاب‌ هوشع‌ در مجموع‌ دربرگيرندة‌ چهار موضوع‌ مي‌باشد كه‌ عبارتند از : بت‌ پرستي‌ اسرائيل‌، شرارت‌ آن‌، اسارت‌ و بالاخره‌ تجديد حيات‌ آن‌.

هوشع‌ با آنچنان‌ فسادي‌ روبرو بود كه‌ در هيچ‌ جاي‌ كتاب‌مقدس‌ به‌ آن‌ برنمي‌خوريم‌. فساد ددمنشانة‌ قوم‌ باورنكردني‌ بود. اما با وجود اين‌، هوشع‌ با تلاش‌ خستگي‌ ناپذيرش‌ سعي‌ داشت‌ تا آنها را متوجه‌ اين‌ حقيقت‌ سازد كه‌ «خداوند هنوز آنان‌ را دوست‌ مي‌دارد». كتاب‌ هوشع‌، كتاب‌ شگفت‌ آوري‌ است‌.

 

  • مطالعه 1248 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ق ظ, %15 %519 %1394 %11:%بهمن
مطالب بیشتر از همین گروه 13 خشم خدا بضد قوم خود »