11 به هنگام جواني خدا را به ياد آور

ترجمه قدیمی گویا

ترجمه قديمي(كتاب جامعه)
نان‌ خود را بروي‌ آبها بينداز، زيرا كه‌ بعد از روزهاي‌ بسيار آن‌ را خواهي‌ يافت‌. 2 نصيبي‌ به‌ هفت‌ نفر بلكه‌ به‌ هشت‌ نفر ببخش‌ زيرا كه‌ نمي‌داني‌ چه‌ بلا بر زمين‌ واقع‌ خواهد شد. 3 اگر ابرها پر از باران‌ شود، آن‌ را بر زمين‌ مي‌باراند و اگر درخت‌ بسوي‌ جنوب‌ يا بسوي‌ شمال‌ بيفتد، در همانجا كه‌ درخت‌ افتاده‌ است‌ خواهد ماند. 4 آنكه‌ به‌ باد نگاه‌ مي‌كند، نخواهد كِشت‌ و آنكه‌ به‌ ابرها نظر نمايد، نخواهد درويد. 5 چنانكه‌ تو نمي‌داني‌ كه‌ راه‌ باد چيست‌ يا چگونه‌ استخوانها در رحم‌ زن‌ حامله‌ بسته‌ مي‌شود؛ همچنين‌ عمل‌ خدا را كه‌ صانع‌ كلّ است‌ نمي‌فهمي‌. 6 بامدادان‌ تخم‌ خود را بكار و شامگاهان‌ دست‌ خود را باز مدار زيرا تو نمي‌داني‌ كدام‌ يك‌ از آنها اين‌ يا آن‌ كامياب‌ خواهد شد يا هر دو آنها مثل‌ هم‌ نيكو خواهد گشت‌. 7 البته‌ روشنايي‌ شيرين‌ است‌ و ديدن‌ آفتاب‌ براي‌ چشمان‌ نيكو است‌. 8 هر چند انسان‌ سالهاي‌ بسيار زيست‌ نمايد و در همه‌ آنها شادمان‌ باشد، ليكن‌ بايد روزهاي‌ تاريكي‌ را به‌ ياد آورد چونكه‌ بسيار خواهد بود. پس‌ هر چه‌ واقع‌ مي‌شود بطالت‌ است‌.
به‌ هنگام‌ جواني‌، خدا را بياد آور
9 اي‌ جوان‌ در وقت‌ شباب‌ خود شادمان‌ باش‌ ودر روزهاي‌ جواني‌ات‌ دلت‌ تو را خوش‌ سازد و در راههاي‌ قلبت‌ و بر وفق‌ رؤيت‌ چشمانت‌ سلوك‌ نما، ليكن‌ بدان‌ كه‌ به‌ سبب‌ اين‌ همه‌ خدا تو را به‌ محاكمه‌ خواهد آورد. 10 پس‌ غم‌ را از دل‌ خود بيرون‌ كن‌ و بدي‌ را از جسد خويش‌ دور نما زيرا كه‌ جواني‌ و شباب‌ باطل‌ است‌.
ترجمه تفسيري
حكمت‌ عملي‌
از مـال‌ خود با سخاوتمنـدي‌ به‌ ديگران‌ ببخش‌، چون‌ بخشش‌ تو بدون‌ عوض‌ نمي‌ماند. 2 مالي‌ را كه‌ مي‌خواهي‌ ببخشي‌ به‌ چندين‌ نفر ببخش‌، زيرا نمي‌داني‌ چه‌ پيش‌ خواهد آمد.
3 درخت‌ از هر طرف‌ كه‌ سقوط‌ كند در همان‌ طرف‌ نيز روي‌ زمين‌ خواهد افتاد. وقتي‌ ابر از آب‌ پر شـود، بر زميـن‌ خواهد باريد. 4 كشاورزي‌ كه‌ براي‌ كار كردن‌ منتظر هواي‌ مساعـد بمانـد، نه‌ چيزي‌ خواهد كاشت‌ و نه‌ چيزي‌ درو خواهد كرد. 5 همانطور كه‌نمي‌داني‌ باد چگونه‌ مي‌وزد و يا بدن‌ كودك‌ چگونه‌ در رحم‌ مادرش‌ شكل‌ مي‌گيرد، همچنين‌ نمي‌تواني‌ كارهاي‌ خدا را كه‌ خالق‌ همه‌ چيز است‌ درك‌ كني‌. 6 تو برو و در وقت‌ و بي‌وقت‌ بذر خود را بكار، چون‌ نمي‌داني‌ كدام‌ قسمت‌ از بذرها ثمر خواهد داد؛ شايد هر چه‌ كاشته‌اي‌ ثمر بدهد.

آفريننده‌ خود را به‌ ياد آور
7 زندگي‌ چقدر شيرين‌ و دلپذير است‌! 8 انسان‌ تا مي‌تواند بايد از سالهاي‌ عمرش‌ لذت‌ ببرد و نيز بداند كه‌ سرانجام‌ خواهد مرد و روزهاي‌ بسياري‌ در تاريكي‌ و بيهودگي‌ به‌ سر خواهد برد.
9 اي‌ جوان‌، روزهاي‌ جوانيت‌ را با شادي‌ بگذران‌ و از آن‌ لذت‌ ببر و هر چه‌ دلت‌ مي‌خواهد انجام‌ بده‌، ولي‌ به‌ ياد داشته‌ باش‌ كه‌ براي‌ هر كاري‌ كه‌ انجام‌ مي‌دهي‌ بايد به‌ خدا جواب‌ دهي‌. 10 روزهاي‌ جواني‌ زود مي‌گذرد، پس‌ نگذار جوانيت‌ با غم‌ و سختي‌ سپري‌ شود.

راهنما
باب‌هاي‌11 و 12 . پاسخ‌سليمان‌
در جواب‌به‌اين‌سؤال‌كه‌انسان‌در دنيايي‌كه‌همه‌چيز آن‌بطالت‌است‌، بايد چه‌كند؛ پاسخ‌و راه‌حل‌ارائه‌شده‌توسط‌سليمان‌در كتاب‌، در بخش‌پاياني‌ آن‌آمده‌كه‌: بخور، بياشام‌، شادي‌نما، نيكويي‌بكن‌، با همسر خود شاد زندگي‌كن‌و مهمتر از همه‌«از خدا بترس‌» و براي‌روز محاكمه‌و داوري‌نهايي‌خدا آماده‌باش‌. او با وجود تمام‌شكاياتي‌كه‌از چگونگي‌خلقت‌داشت‌، نسبت‌به‌وجود و عدالت‌خدا هيچ‌شكي‌بخود راه‌نمي‌داد. در اين‌كتاب‌حداقل‌40 بار ذكر نام‌خدا آمده‌است‌
  • مطالعه 1081 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %13 %756 %1394 %17:%بهمن
مطالب بیشتر از همین گروه « 12 ختم امر 10 برتري حكمت »