10 مردخای, وزیر پادشاه

ترجمه قدیمی گویا

ترجمه قدیمی(کتاب استر)
مردخاي‌، وزير پادشاه‌
و اَخْشُورُش‌ پادشاه‌ بر زمينها و جزاير دريا جزيه‌ گذارد، 2 و جميع‌ اعمال‌ قوّت‌ و تواناييِ او و تفصيل‌ عظمت‌ مُرْدِخاي‌ كه‌ چگونه‌ پادشاه‌ او را معظّم‌ ساخت‌، آيا در كتاب‌ تواريخ‌ ايّام‌ پادشاهان‌ مادي‌ و فارس‌ مكتوب‌نيست‌؟ 3 زيرا كه‌ مُرْدِخاي‌ يهودي‌، بعد از اَخْشُورُش‌ پادشاه‌، شخص‌ دوّم‌ بود و در ميان‌ يهود محترم‌ و نزد جمعيت‌ برادران‌ خويش مقبول‌ شده‌، سعادتمندي‌ قوم‌ خويش‌ را مي‌طلبيد و براي‌ تمامي‌ ابناي‌ جنس‌ خود، سخنان‌ صلح‌آميز مي‌گفت‌.
ترجمه تفسیری
عظمت‌ مردخاي‌
خشايارشا براي‌ تمام‌ مردم‌ قلمرو پادشاهي‌ خود كه‌ وسعتش‌ تا سواحل‌ دور دست‌ مي‌رسيد، جزيه‌ مقرر كرد. 2 قدرت‌ و عظمت‌ كارهاي‌ خشايارشا و نيز شرح‌ كامل‌ به‌ قدرت‌ رسيدن‌ مردخاي‌ و مقامي‌ كه‌ پادشاه‌ به‌ او بخشيد، در كتاب‌ «تاريخ‌پادشاهان‌ ماد و پارس‌» نوشته‌ شده‌ است‌. 3 پس‌ از خشايارشا، مردخاي‌ يهودي‌ قدرتمندترين‌ شخص‌ مملكت‌ بود. او براي‌ تأمين‌ رفاه‌ و امنيت‌ قوم‌ خود هرچه‌ از دستش‌ بر مي‌آمد، انجام‌ مي‌داد و يهوديان‌ نيز او را دوست‌ مي‌داشتند و احترام‌ زيادي‌ برايش‌ قايل‌ بودند.

راهنما


باب‌ 10 . عظمت‌ مردخاي‌
مردخاي‌ در خانة‌ پادشاه‌ مقام‌ والايي‌ داشت‌ و پس‌ از پادشاه‌ شخص‌ دوم‌ بود. عظمت‌ او بيشتر و بيشتر شد و شهرتش‌ به‌ همة‌ ايالت‌ها رسيد (9:4؛ 10:3). اين‌ واقعه‌ در سلطنت‌ خشايارشا پادشاه‌ قدرتمند امپراطوري‌ پارس‌ رخ‌ داد؛ نخست‌ وزير و همسر محبوب‌ پادشاه‌ يهودي‌ بودند، مردخاي‌ و استر، مغز و قلب‌ دربار بودند. اين‌ ماجرا راه‌ را براي‌ كار عزرا و نحميا آماده‌ ساخت‌. مردخاي‌ و استر در فارس‌، همانند يوسف‌ در مصر، و دانيال‌ در بابل‌ بودند.

  • مطالعه 928 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %09 %643 %1394 %14:%بهمن
مطالب بیشتر از همین گروه 9 استیلای یهودیان بر دشمنان »