مقدمه


ترجمه تفسیری(کتاب عزرا)
عزرا
اين‌ كتاب‌ رويدادهاي‌ كتاب‌ قبلي‌ را ادامه‌ مي‌دهد. نويسنده‌ اين‌ كتاب‌ به‌ احتمال‌ زياد «عزرا» است‌. عزرا هم‌ كاهن‌ بود، هم‌ كاتب‌ و هم‌ پژوهشگر. او مردم‌ را ياري‌ مي‌داد تا دوباره‌ به‌ پرستش‌ و عبادت‌ خداوند مشغول‌ شوند.
عزرا همراه‌ بسياري‌ از يهوديان‌ ديگر، پس‌ از سقوط‌ سرزمين‌ يهودا در سال‌ 586 قبل‌ از ميلاد، به‌ بابل‌ تبعيد شده‌ بود. در سال‌ 539 قبل‌ از ميلاد، بابل‌ بدست‌ كورش‌ كبير سقوط‌ مي‌كند و كورش‌ به‌ يهوديان‌ آزادي‌ مي‌بخشد تا بتوانند به‌ سرزمين‌ خود بازگردند.
نخستين‌ گروه‌ يهوديان‌ كه‌ حدود 000ر50 نفر بودند به‌ رهبري‌ «زروبابل‌» رهسپار اورشليم‌ مي‌شوند. بمجرد ورود به‌ اورشليم‌، يهوديان‌ دست‌ به‌ كار مي‌شوند تا ساختمان‌ خانه‌ خدا را بازسازي‌ كنند. اما كار آنها فوري‌ با مخالفت‌ دشمنان‌ روبرو مي‌شود. مخالفين‌ اردشير پادشاه‌ را متقاعد مي‌كنند كه‌ دستوري‌ صادر كند و يهوديان‌ را از بازسازي‌ خانه‌ خدا بازدارد. بدين‌ ترتيب‌ كار ساختماني‌ خانه‌ خدا براي‌ چندين‌ سال‌ به‌ حالت‌ تعويق‌ درمي‌آيد، تا اينكه‌ سرانجام‌ بدستور داريوش‌ دوم‌ ساختمان‌ خانه‌ خدا تكميل‌ مي‌شود.
هشتاد سال‌ پس‌ از بازسازي‌ ساختمان‌ خانه‌ خدا، عزرا همراه‌ 000ر2 خانواده‌ از بابل‌ راهي‌ اورشليم‌ مي‌شود. پس‌ از چهار ماه‌ سفري‌ پر مخاطره‌، اين‌ گروه‌ نيز به‌ سلامت‌ به‌ اورشليم‌ مي‌رسد.
در اورشليم‌، بزرگان‌ يهود به‌ عزرا اطلاع‌ مي‌دهند كه‌ عده‌اي‌ از يهوديان‌ با زنان‌ غيريهودي‌ ازدواج‌ كرده‌اند. عزرا ناراحت‌ مي‌شود و براي‌ قوم‌ خود با اشك‌ و گريه‌ دعا مي‌كند. سرانجام‌ مردم‌ به‌ گناه‌ و اشتباه‌ خود اعتراف‌ مي‌كنند و در پي‌ اصلاح‌ خود برمي‌آيند.

راهنما


عزرا - نحميا - استر
بازگشت‌ از اسارت‌
بازسازي‌ اورشليم‌


اين‌ سه‌ كتاب‌ بخش‌ پاياني‌ تاريخ‌ عهد عتيق‌ را تشكيل‌ مي‌دهند، و بيانگر ماجراي‌ بازگشت‌ يهوديان‌ از اسارت‌، بازسازي‌ هيكل‌ و اورشليم‌، و بنيانگزاري‌ مجدد حيات‌ ملي‌ يهوديان‌ در سرزمين‌ خودشان‌ است‌. اين‌ كتاب‌ها يك‌ دورة‌ زماني‌ حدود 100 سال‌ را در برمي‌گيرند (536 - 432 ق‌. م‌.).
سه‌ نبي‌ آخر يعني‌ حجي‌، زكريا و ملاكي‌ در اين‌ دورة‌ بازگشت‌ يهوديان‌ مي‌زيستند.
دو دورة‌ متمايز
536-516 ق‌. م‌. : 20 سال‌، كه‌ در طول‌ اين‌ سالها، تحت‌ حكومت‌ زروبابل‌ و كهانت‌ يوشيا، هيكل‌ بازسازي‌ شد (باب‌هاي‌ 3 - 6 عزرا). حجي‌ و زكريا متعلق‌ به‌ اين‌ دوره‌ بودند.
457 - 432 ق‌. م‌. : 25 سال‌، كه‌ در طول‌ آن‌، تحت‌ حكومت‌ نحميا و كهانت‌ عزرا، ديوار بازسازي‌ شد و اورشليم‌ دوباره‌ به‌ صورت‌ يك‌ شهر حصاردار درآمد. ملاكي‌ در اين‌ دوره‌ نبوت‌ مي‌كرد.
عزرا دربارة‌ هر دو دوره‌ سخن‌ مي‌گويد.
نحميا دربارة‌ دورة‌ دوم‌ مي‌نويسد.
استر بين‌ اين‌ دو دوره‌ جاي‌ مي‌گيرد.
سه‌ بازگشت‌
536 ق‌.م‌. بازگشت‌ زروبابل‌ همراه‌ با 360ر42 يهودي‌، 337ر7 خادم‌، 200 خواننده‌، 736 اسب‌، 245 قاطر، 435 شتر، 720ر6 الاغ‌، و400ر5 ظروف‌ طلا و نقره‌.
457 ق‌.م‌. بازگشت‌ عزرا همراه‌ با 754ر1 مرد، 100 قنطار طلا، 750 قنطار نقره‌. از زنان‌ و كودكان‌ ذكري‌ به‌ ميان‌ نيامده‌ است‌. اين‌ كار 4 ماه‌ طول‌ كشيد.
444 ق‌. م‌. نحميا به‌ عنوان‌ حاكم‌، همراه‌ با يك‌ لشكر به‌ اورشليم‌ رفت‌ تا با خرج‌ دولت‌ آن‌ را بازسازي‌ كند و به‌ صورت‌ يك‌ شهر حصاردار درآورد.
تاريخ‌ نگاري‌ بازگشت‌ و بازسازي‌
536 ق‌.م‌. 897ر49 نفر از بابل‌ به‌ اورشليم‌ بازگشتند.
536 ق‌.م‌. در ماه‌ هفتم‌ مذبح‌ را بنا كردند و قرباني‌ گذراندند.
535 ق‌.م‌. كار بناي‌ هيكل‌ آغاز و سپس‌ متوقف‌ شد.
520 ق‌.م‌. كار توسط‌ حجي‌ و زكريا از سرگرفته‌ شد.
516 ق‌.م‌. تكميل‌ بناي‌ هيكل‌.
478 ق‌.م‌. استر ملكة‌ پارس‌ شد.
457 ق‌.م‌. عزرا از بابل‌ به‌ اورشليم‌ رفت‌.
444 ق‌.م‌. نحميا ديوار را بازسازي‌ كرد.
432 ق‌.م‌. نحميا دوباره‌ از بابل‌ بازگشت‌.
در سال‌ 721 ق‌.م‌. اسرائيل‌ به‌ اسارت‌ «آشور» رفته‌ بود.
در سال‌ 606 ق‌.م‌. يهودا به‌ اسارت‌ «بابل‌» رفته‌ بود.
در سال‌ 536 ق‌.م‌. «پارس‌» اجازة‌ بازگشت‌ از اسارت‌ را صادر كرد.
امپراطوري‌ پارس‌
سياست‌ پادشاهان‌ آشور و بابل‌ اين‌ بود كه‌ ملتهاي‌ مغلوب‌ را تبعيد مي‌كردند و از سرزمين‌ خود بيرون‌ مي‌راندند و در سرزمينهاي‌ ديگر پراكنده‌ مي‌كردند. ولي‌ سياست‌ پادشاهان‌ پارس‌ درست‌ بر عكس‌ اين‌ بود، يعني‌ اين‌ ملتها را به‌ سرزمينهاي‌ خودشان‌ باز مي‌گرداندند. پادشاهان‌ پارس‌ انسان‌تر از پادشاهان‌ آشور و بابل‌ بودند.
يكي‌ از اولين‌ اقدامات‌ نخستين‌ پادشاه‌ پارسي‌ يعني‌ كورش‌، كه‌ در سال‌ اول‌ سلطنتش‌ فردي‌ بسيار شريف‌ و عادل‌ بود، اين‌ بود كه‌ ترتيب‌ بازگشت‌ يهوديان‌ را به‌ سرزمين‌ خودشان‌ داد.
پارس‌ فلات‌ كوهستاني‌ بود كه‌ در شرق‌ انتهاي‌ جنوبي‌ درة‌ فرات‌ - دجله‌ قرار داشت‌. به‌ لحاظ‌ وسعت‌، امپراطوري‌ پارس‌ از امپراطوريهاي‌ قبل‌ از خود وسيع‌تر بود؛ دامنة‌ آن‌ از شرق‌ به‌ هندوستان‌ و از غرب‌ به‌ يونان‌ مي‌رسيد. پايتخت‌هاي‌ آن‌ پرسپوليس‌ و شوش‌ بودند و پادشاهان‌ آن‌ گاهي‌ در بابل‌ سكونت‌ مي‌كردند. امپراطوري‌ پارس‌ به‌ مدت‌ 200 سال‌ يك‌ امپراطوري‌ جهاني‌ بود (536 - 331 ق‌. م‌.) پادشاهان‌ آن‌ عبارت‌ بودند از:
كورش‌ (538 - 529 ق‌.م‌.). بابل‌ را فتح‌ كرد (536 ق‌. م‌.) پارس‌ را به‌ يك‌ امپراطوري‌ جهاني‌ تبديل‌ كرد. اجازه‌ داد يهوديان‌ به‌ سرزمينشان‌ بازگردند، تا نبوت‌ اشعياء به‌ انجام‌ برسد (به‌ شرح‌ بابهاي‌ 41 - 48 اشعيا مراجعه‌ كنيد).
كمبوجيه‌ (529 - 522 ق‌.م‌.) تصور مي‌شود كه‌ او همان‌ «ارتحشستا» كتاب‌ عزرا 4 : 7 ، 11 ، 23 است‌ كه‌ كار بر روي‌ هيكل‌ را متوقف‌ ساخت‌.
داريوش‌ اول‌ (521 - 485 ق‌.م‌.). ترتيب‌ تكميل‌ ساختمان‌ هيكل‌ را داد (عزرا 6). كتيبة‌ «بيستون‌» را ساخت‌.
خشايارشاي‌ اول‌ (اخشورش‌) (485 - 465 ق‌. م‌.). به‌ خاطر جنگهايش‌ با يونان‌ مشهور است‌. استر همسر او و مردخاي‌ نخست‌ وزير او بود (به‌ مقدمة‌ كتاب‌ استر مراجعه‌ كنيد).
اردشير اول‌ (معروف‌ به‌ درازدست‌) (465 - 425 ق‌. م‌.). با يهوديان‌ بسيار خوب‌ بود و ترتيبي‌ داد كه‌ نحميا كه‌ ساقي‌ او بود، اورشليم‌ را بازسازي‌ كند.
خشايارشاي‌ دوم‌ (424 ق‌.م‌.). داريوش‌ دوم‌ (423-405ق‌.م‌.). اردشير دوم‌ (405-358ق‌.م‌.). اردشير سوم‌ (358-338ق‌.م‌.). ارشك‌ (338-335ق‌.م‌.).
داريوش‌ سوم‌ (335-331ق‌.م‌.). در سال‌ 331 ق‌.م‌. در جنگ‌ مشهور آربلا در نزديكي‌ نينوا، از اسكندر كبير شكست‌ خورد. اين‌ شكست‌ موجب‌ سقوط‌ امپراطوري‌ پارس‌ و ظهور امپراطوري‌ يونان‌ شد. امپراطوري‌ از آسيا به‌ اروپا منتقل‌ شد.
نقشه 42

  • مطالعه 1147 مرتبه
مطالب بیشتر از همین گروه « 1 حكم كورش