3 بازسازي مذبح

ترجمه قدیمی گویا

ترجمه قديمي(کتاب عزرا)
بازسازي‌ مذبح‌
و چون‌ ماه‌ هفتم‌ رسيد، بني‌اسرائيل‌ در شهرهاي‌ خود مقيم‌ بودند و تماميِ قوم‌ مثل‌ يك‌ مرد در اورشليم‌ جمع‌ شدند. 2 و يشوع‌ بن‌ يوصاداق‌ و برادرانش‌ كه‌ كاهنان‌ بودند و زَرُبّابل‌ بن‌ شألتيئيل‌ با برادران‌ خود برخاستند و مذبح‌ خداي‌ اسرائيل‌ را برپا كردند تا قرباني‌هاي‌ سوختني‌ برحسب‌ آنچه‌ در توراتِ موسي‌، مردخدا مكتوب‌ است‌ بر آن‌ بگذرانند.
3 پس‌ مذبح‌ را برجايش‌ برپا كردند زيرا كه‌ به‌ سبب‌ قوم‌ زمين‌، ترس‌ بر ايشان‌ مستولي‌ مي‌بود و قرباني‌هاي‌ سوختني‌ براي‌ خداوند يعني‌ قرباني‌هاي‌ سوختني‌، صبح‌ و شام‌ را بر آن‌ گذرانيدند. 4 و عيد خيمه‌ها را به‌ نحوي‌ كه‌ مكتوب‌ است‌ نگاه‌ داشتند و قرباني‌هاي‌ سوختنيِ روز به‌ روز، معتادِ هر روز را در روزش‌، برحسب‌ رسم‌ و قانون‌ گذرانيدند. 5 و بعد از آن‌، قرباني‌هاي‌ سوختني‌ دائمي‌ را در غُرّه‌هاي‌ ماه‌ و در همه‌ مواسم‌ مقدّس‌ خداوند و براي‌ هر كس‌ كه‌ هداياي‌ تبرّعي‌ به‌ جهت‌ خداوند مي‌آورد، مي‌گذرانيدند.
6 از روز اوّل‌ ماه‌ هفتم‌، حيني‌ كه‌ بنياد هيكل‌ خداوند هنوز نهاده‌ نشده‌ بود، به‌ گذرانيدن‌ قرباني‌هاي‌ سوختني‌ براي‌ خداوند شروع‌ كردند. 7 و به‌ حَجّاران‌ و نجّاران‌ نقره‌ دادند و به‌ اهل‌ صيدون‌ و صور مأكولات‌ و مشروبات‌ و روغن‌ (دادند) تا چوب‌ سرو آزاد از لُبْنان‌ از دريا به‌ يافا، برحسب‌ امري‌ كه‌ كورش‌ پادشاه‌ فارس‌، به‌ ايشان‌ داده‌ بود بياورند.
8 و در ماه‌ دوّم‌ از سال‌ دوّم‌، بعد از رسيدن‌ ايشان‌ به‌ خانه‌ خدا در اورشليم‌، زربّابل‌ بن‌ شألتيئيل‌ و يشوع‌ بن‌ يوصاداق‌ و ساير برادران‌ ايشان‌ از كاهنان‌ و لاويان‌ و همه‌ كساني‌ كه‌ از اسيري‌ به‌ اورشليم‌ برگشته‌ بودند، به‌ نصب‌ نمودن‌ لاويان‌ از بيست‌ ساله‌ و بالاتر بر نظارت‌ عمل‌ خانه‌ خداوند شروع‌ كردند. 9 و يشوع‌ با پسران‌ و برادران‌ خود و قدميئيل‌ با پسرانش‌ از بني‌يهودا با هم‌ ايستادند تا بر بني‌حيناداد و پسران‌ و برادران‌ايشان‌ كه‌ از لاويان‌ در كار خانه‌ خدا مشغول‌ مي‌بودند، نظارت‌ نمايند.
10 و چون‌ بنّايان‌ بنياد هيكل‌ خداوند را نهادند، كاهنان‌ را با لباس‌ خودشان‌ با كَرِنّاها و لاويان‌ بني‌آساف‌ را با سنجها قرار دادند تا خداوند را برحسب‌ رسم‌ داود پادشاه‌ اسرائيل‌، تسبيح‌ بخوانند. 11 و بر يكديگر مي‌سراييدند و خداوند را تسبيح‌ و حمد مي‌گفتند، كه‌ «او نيكوست‌ زيرا كه‌ رحمت‌ او بر اسرائيل‌ تا ابدالا´باد است‌» و تمامي‌ قوم‌ به‌ آواز بلند صدا زده‌، خداوند را به‌ سبب‌ بنياد نهادن‌ خانه‌ خداوند ، تسبيح‌ مي‌خواندند.
12 و بسياري‌ از كاهنان‌ و لاويان‌ و رؤساي‌ آبا كه‌ پير بودند و خانه‌ اوّلين‌ را ديده‌ بودند، حيني‌ كه‌ بنياد اين‌ خانه‌ در نظر ايشان‌ نهاده‌ شد، به‌ آواز بلند گريستند و بسياري‌ با آواز شادماني‌ صداهاي‌ خود را بلند كردند. 13 چنانكه‌ مردم‌ نتوانستند در ميان‌ صداي‌ آواز شادماني‌ و آواز گريستنِ قوم‌ تشخيص‌ نمايند زيرا كه‌ خلق‌، صداي‌ بسيار بلند مي‌دادند چنانكه‌ آواز ايشان‌ از دور شنيده‌ مي‌شد.
ترجمه تفسيري
بازسازي‌ قربانگاه‌
در ماه‌ هفتم‌ سال‌، تمام‌ كساني‌ كه‌ به‌ سرزمين‌ يهودا بازگشته‌ بودند از شهرهاي‌ خود آمده‌ در اورشليم‌ جمع‌ شدند. 2 آنگاه‌ يهوشع‌ كاهن‌ پسر يهوصادق‌ و ساير كاهنان‌، و زروبابل‌ پسر شئلتئيل‌ و خاندان‌ او قربانگاه‌ خداي‌ اسرائيل‌ را دوباره‌ بنا كردند. سپس‌ همانطور كه‌ در كتاب‌ تورات‌ موسي‌، مرد خدا، دستور داده‌ شده‌ بود، قرباني‌هاي‌ سوختني‌ تقديم‌ نمودند. 3 گرچه‌ يهودياني‌ كه‌ به‌ سرزمين‌ خود بازگشته‌ بودند از مردمي‌ كه‌ در آن‌ سرزمين‌ بودند مي‌ترسيدند، با اينحال‌ قربانگاه‌ را در جاي‌ سابق‌ خود بنا كردند و روي‌ آن‌، قرباني‌هاي‌ سوختني‌ صبح‌ و عصر را به‌ خداوند تقديم‌ نمودند. 4 آنها عيد خيمه‌ها را همانطور كه‌ در كتاب‌ تورات‌ موسي‌ نوشته‌ شده‌ بود، برگزاركردند ودر طول‌ روزهاي‌ عيد، قرباني‌هايي‌ را كه‌ براي‌ هر روز تعيين‌ شده‌ بود، تقديم‌ نمودند. 5 از آن‌ پس‌، آنهابطور مرتب‌ قرباني‌هاي‌ سوختني‌ روزانه‌، قرباني‌هاي‌ مخصوص‌ جشن‌ ماه‌ نو و جشنهاي‌ ساليانة‌خداوند را تقديم‌ مي‌كردند. علاوه‌ بر اين‌ قرباني‌ها، هداياي‌ داوطلبانه‌ هم‌ به‌ خداوند تقديم‌ مي‌شد. 6 روز اول‌ ماه‌ هفتم‌، حتي‌ قبل‌ از گذاشتن‌ پايه‌هاي‌ خانه‌ خداوند، كاهنان‌ شروع‌ به‌ تقديم‌ قرباني‌هاي‌ سوختني‌ براي‌ خداوند كردند.

بازسازي‌ خانه‌ خدا
7 سپس‌ براي‌ بازسازي‌ خانه‌ خدا عده‌اي‌ بنا و نجار استخدام‌ كردند و به‌ اهالي‌ صور و صيدون‌ مواد غذايي‌، شراب‌ و روغن‌ زيتون‌ دادند و از آنها چوب‌ سرو گرفتند. اين‌ چوبها از لبنان‌، از طريق‌ دريا، به‌ يافا حمل‌ مي‌شد. تمام‌ اينها با اجازه‌ كورش‌، پادشاه‌ پارس‌، انجام‌ مي‌گرفت‌.
8 در ماه‌ دوم‌ از سال‌ دوم‌ ورود يهوديان‌ به‌ اورشليم‌، زروبابل‌، يهوشع‌، كاهنان‌، لاويان‌ و تمام‌ كساني‌ كه‌ به‌ سرزمين‌ يهودا بازگشته‌ بودند كار بازسازي‌ خانه‌ خدا را شروع‌ كردند. لاوياني‌ كه‌ بيست‌ سال‌ يا بيشتر سن‌ داشتند، تعيين‌ شدند تا بر اين‌ كار نظارت‌ كنند. 9 نظارت‌ بركار كارگران‌ بعهده‌ يشوع‌ و پسران‌ و برادرانش‌ و قدمي‌ئيل‌ و پسرانش‌ (از نسل‌ هودويا) گذاشته‌ شد. (لاويان‌ طايفه‌ حيناداد نيز در اين‌ كار به‌ ايشان‌ كمك‌ مي‌كردند.)
10 وقتي‌ پايه‌هاي‌ خانه‌ خداوند گذاشته‌ شد، كاهنان‌ لباس‌ مخصوص‌ خود را پوشيدند و شيپورها را نواختند و لاويان‌ طايفه‌ آساف‌ سنجهاي‌ خود را به‌ صدا درآوردند تا مطابق‌ رسم‌ داود پادشاه‌، خداوند را ستايش‌ كنند. 11 ايشان‌ با اين‌ كلمات‌ در وصف‌ خداوند مي‌سراييدند: «خداوند نيكوست‌ و محبتش‌ براي‌ اسرائيل‌ بي‌پايان‌!» سپس‌ براي‌ پايه‌گذاري‌ خانه‌ خداوند، تمام‌ قوم‌ با صداي‌ بلند، خدا را شكر كردند. 12 اما بسياري‌ از كاهنان‌ و لاويان‌ و سران‌ قوم‌ كه‌ پير بودند و خانه‌اي‌ را كه‌ سليمان‌ براي‌ خداوند ساخته‌ بود ديده‌ بودند، وقتي‌ پايه‌هاي‌ خانه‌ خداوند را كه‌ گذاشته‌ مي‌شد ديدند، با صداي‌ بلند گريستند، در حاليكه‌ ديگران‌ از شادي‌ فرياد برمي‌آوردند. 13 كسي‌ نمي‌توانست‌ صداي‌ گريه‌ را از فرياد شادي‌ تشخيص‌ دهد، زيرا اين‌ صداها چنان‌ بلند بود كه‌ از فاصله‌ دورنيز به‌ گوش‌ مي‌رسيد.
راهنما
باب‌ 3 . پي‌ريزي‌ ساختمان‌ هيكل‌
يهوديان‌ در ماه‌ هفتم‌ سال‌ اول‌ بازگشتشان‌، مذبح‌ را بنا كردند و جشن‌ خيمه‌ها را با شكرگزاري‌ شادمانه‌ به‌ خدا برگزار نمودند. در ماه‌ دوم‌ سال‌ بعد، هنگامي‌ كه‌ ساختمان‌ هيكل‌ پي‌ريزي‌ شد، آسمان‌ را از طنين‌ هوشيعاناي‌ خود به‌ لرزه‌ درآوردند. ولي‌ پيرمردان‌ كه‌ معبد نخست‌ را ديده‌ بودند به‌ صداي‌ بلند گريستند، چرا كه‌ معبد جديد در مقايسه‌ با معبد قديمي‌ بسيار حقير مي‌نمود. «زروبابل‌» (2) والي‌ (حجي‌ 1 : 1)، نوة‌ يهوياكين‌ پادشاه‌ بود كه‌ به‌ بابل‌ برده‌ شده‌ بود (اول‌ تواريخ‌ 3 : 17 - 19). اگر رژيم‌ سلطنتي‌ اسرائيل‌ پابرجا مي‌بود، بدون‌ شك‌ زروبابل‌ پادشاه‌ مي‌شد. كورش‌ با مهرباني‌ او را براي‌ ولايت‌ يهودا تعيين‌ كرد.
  • مطالعه 1426 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %09 %631 %1394 %14:%بهمن