6 فرمان داريوش

ترجمه قدیمی گویا

ترجمه قديمي(کتاب عزرا)
فرمان‌ داريوش‌
آنگاه‌ داريوش‌ پادشاه‌، فرمان‌ داد تا در كتابخانه‌ بابل‌ كه‌ خزانه‌ها در آن‌ موضوع‌ بود تفحّص‌ كردند. 2 و در قصر اَحمِتا كه‌ در ولايت‌ ماديان‌ است‌، طوماري‌ يافت‌ شد و تذكره‌اي‌ در آن‌ بدين‌ مضمون‌ مكتوب‌ بود: 3 «در سال‌ اوّل‌ كورش‌ پادشاه‌، همين‌ كورش‌ پادشاه‌ درباره‌ خانه‌ خدا در اورشليم‌ فرمان‌ داد كه‌ آن‌ خانه‌اي‌ كه‌ قرباني‌ها در آن‌ مي‌گذرانيدند، بنا شود و بنيادش‌ تعمير گردد و بلندي‌اش‌ شصت‌ ذراع‌ و عرضش‌ شصت‌ ذراع‌ باشد. 4 با سه‌ صف‌ سنگهاي‌ بزرگ‌ و يك‌ صف‌ چوب‌ نو. و خرجش‌ از خانه‌ پادشاه‌ داده‌ شود. 5 و نيز ظروف‌ طلا و نقره‌ خانه‌ خدا را كه‌ نبوكدنصّر آنها را از هيكل‌ اورشليم‌ گرفته‌، به‌ بابل‌ آورده‌ بود پس‌ بدهند و آنها را به‌ جاي‌ خود در هيكل‌ اورشليم‌ باز برند و آنها را در خانه‌ خدا بگذارند.
6 «پس‌ حال‌ اي‌ تتنايي‌، والي‌ ماوراي‌ نهر و شَتَربوزناي‌ و رفقاي‌ شما و اَفَرسَكيّاني‌ كه‌ به‌ آنطرف‌ نهر مي‌باشيد، از آنجا دور شويد. 7 و به‌كار اين‌ خانه‌ خدا متعرّض‌ نباشيد. اما حاكم‌ يهود و مشايخ‌ يهوديان‌ اين‌ خانه‌ خدا را در جايش‌ بنا نمايند. 8 و فرماني‌ نيز از من‌ صادر شده‌ است‌ كه‌ شما با اين‌ مشايخ‌ يهود به‌ جهت‌ بنا نمودن‌ اين‌ خانه‌ خدا چگونه‌ رفتار نماييد. از مال‌ خاصّ پادشاه‌، يعني‌ از ماليات‌ ماوراي‌ نهر، خرج‌ به‌ اين‌ مردمان‌، بِلا تأخير داده‌ شود تا معطّل‌ نباشند. 9 و مايحتاج‌ ايشان‌ را از گاوان‌ و قوچها و بره‌ها به‌ جهت‌ قرباني‌هاي‌ سوختني‌ براي‌ خداي‌ آسمان‌ و گندم‌ و نمك‌ و شراب‌ و روغن‌، برحسب‌ قول‌ كاهناني‌ كه‌ در اورشليم‌ هستند، روز به‌ روز به‌ ايشان‌ بي‌كم‌ و زياد داده‌ شود. 10 تا آنكه‌ هداياي‌ خوشبو براي‌ خداي‌ آسمان‌ بگذرانند و به‌ جهت‌ عمر پادشاه‌ و پسرانش‌ دعا نمايند. 11 و ديگر فرماني‌ از من‌ صادر شد كه‌ هركس‌ كه‌ اين‌ حكم‌ را تبديل‌ نمايد، از خانه‌ او تيري‌ گرفته‌ شود و او بر آن‌ آويخته‌ و مصلوب‌ گردد و خانه‌ او به‌ سبب‌ اين‌ عمل‌ مزبله‌ بشود. 12 و آن‌ خدا كه‌ نام‌ خود را در آنجا ساكن‌ گردانيده‌ است‌، هر پادشاه‌ يا قوم‌ را كه‌ دست‌ خود را براي‌ تبديل‌ اين‌ امر و خرابي‌ اين‌ خانه‌ خدا كه‌ در اورشليم‌ است‌ دراز نمايد، هلاك‌ سازد. من‌ داريوش‌ اين‌ حكم‌ را صادر فرمودم‌، پس‌ اين‌ عمل‌ بلا تأخير كرده‌ شود.»
13 آنگاه‌ تتنايي‌، والي‌ ماوراي‌ نهر و شَتَربوزناي‌ و رفقاي‌ ايشان‌ بروفق‌ فرماني‌ كه‌ داريوش‌ پادشاه‌ فرستاده‌ بود، بِلاتأخير عمل‌ نمودند. 14 و مشايخ‌ يهود به‌ بنا نمودن‌ مشغول‌ شدند و برحسب‌ نبوّت‌ حجّي‌ نبيّ و زكريا ابن‌ عدّو كار را پيش‌ بردند و برحسب‌ حكم‌ خداي‌ اسرائيل‌ و فرمان‌ كورش‌ و داريوش‌ و اَرتَحشَستا،پادشاهان‌ فارس‌ آن‌ را بنا نموده‌، به‌ انجام‌ رسانيدند. 15 و اين‌ خانه‌، در روز سوّم‌ ماه‌ اذار در سال‌ ششم‌ داريوش‌ پادشاه‌، تمام‌ شد. 16 و بني‌اسرائيل‌، يعني‌ كاهنان‌ و لاويان‌ و ساير آناني‌ كه‌ از اسيري‌ برگشته‌ بودند، اين‌ خانه‌ خدا را با شادماني‌ تبريك‌ نمودند. 17 و براي‌ تبريك‌ اين‌ خانه‌ خدا صد گاو و دويست‌ قوچ‌ و چهارصد بره‌ و به‌ جهت‌ قرباني‌ گناه‌ براي‌ تماميِ اسرائيل‌، دوازده‌ بز نر موافق‌ شماره‌ اسباط‌ اسرائيل‌ گذرانيدند. 18 و كاهنان‌ را در فرقه‌هاي‌ ايشان‌ و لاويان‌ را در قسمتهاي‌ ايشان‌، بر خدمت‌ خدايي‌ كه‌ در اورشليم‌ است‌ برحسب‌ آنچه‌ در كتاب‌ موسي‌ مكتوب‌ است‌ قرار دادند.
19 و آناني‌ كه‌ از اسيري‌ برگشته‌ بودند، عيد فِصَح‌ را در روز چهاردهـم‌ مـاه‌ اوّل‌ نگاه‌ داشتنـد، 20 زيرا كه‌ كاهنان‌ و لاويان‌، جميعاً خويشتن‌ را طاهر ساختند؛ و چون‌ همه‌ ايشان‌ طاهر شدند، فِصَـح‌ را بـراي‌ همـه‌ آنانـي‌ كه‌ از اسيـري‌ برگشتـه‌ بودند و براي‌ برادران‌ خود كاهنان‌ و براي‌ خودشان‌ ذبح‌ كردند. 21 و بني‌اسرائيل‌ كه‌ از اسيري‌ برگشته‌ بودند، با همـه‌ آنانـي‌ كه‌ خويشتـن‌ را از رجاسات‌ امّت‌هاي‌ زمين‌ جدا ساخته‌، به‌ ايشـان‌ پيوستـه‌ بودنـد تا يهـوه‌ خـداي‌ اسرائيـل‌ را بطلبنـد، آن‌ را خوردنـد. 22 و عيـد فطيـر را هفـت‌ روز با شادماني‌ نگاه‌ داشتند، چونكه‌ خداوند ايشان‌ را مسرور ساخت‌ از اينكه‌ دل‌ پادشـاه‌ آشـور را به‌ ايشان‌ مايل‌ گردانيده‌، دستهاي‌ ايشان‌ را براي‌ ساختن‌ خانه‌ خداي‌ حقيقي‌ كه‌ خـداي‌ اسرائيـل‌ باشـد، قـوّي‌ گردانيـد.
ترجمه تفسيري
فرمان‌ داريوش‌
آنگاه‌ داريـوش‌ پادشاه‌ فـرمـان‌ داد كـه‌ در كتابخانه‌ بابل‌، كه‌ اسناد در آنجا نگهداري‌ مي‌شد، به‌ تحقيق‌ بپردازند. 2 سرانجام‌ در كاخ‌ اكباتان‌ كه‌ در سرزمين‌ مادهاست‌ طوماري‌ پيدا كردند كه‌ روي‌ آن‌ چنين‌ نوشته‌ شده‌ بود:
3 در سال‌ اول‌ سلطنت‌ كورش‌ پادشاه‌، در مورد خانه‌ خدا در اورشليم‌، اين‌ فرمان‌ از طرف‌ پادشاه‌ صادر شد:
خانه‌ خدا كه‌ محل‌ تقديم‌ قرباني‌هاست‌، دوباره‌ساخته‌ شود. عرض‌ و بلندي‌ خانه‌، هر يك‌ شصت‌ ذراع‌ باشد. 4 ديوار آن‌ از سه‌ رديف‌ سنگ‌ بزرگ‌ و يك‌ رديف‌ چوب‌ روي‌ آن‌، ساخته‌ شود. تمام‌ هزينه‌ آن‌ از خزانه‌ پادشاه‌ پرداخت‌ شود. 5 ظروف‌ طلا و نقره‌اي‌ كه‌ نبوكدنصر از خانه‌ خدا گرفته‌ و به‌ بابل‌ آورده‌ بود، دوباره‌ به‌ اورشليم‌ بازگردانيده‌ و مثل‌ سابق‌، در خانه‌ خدا گذاشته‌ شود.
6و7 پس‌ داريوش‌ پادشاه‌ اين‌ فرمان‌ را براي‌ تتناي‌ استاندار، شتربوزناي‌ و ساير مقامات‌ غرب‌ رود فرات‌ كه‌ همدستان‌ ايشان‌ بودند فرستاد:
بگذاريد خانه‌ خدا دوباره‌ در جاي‌ سابقش‌ ساخته‌ شود و مزاحم‌ فرماندار يهودا و سران‌ قوم‌ يهود كه‌ دست‌ اندر كار ساختن‌ خانه‌ خدا هستند، نشويد. 8 بلكه‌ براي‌ پيشرفت‌ كار بي‌درنگ‌ تمام‌ مخارج‌ ساختماني‌ را از خزانه‌ سلطنتي‌، از مالياتي‌ كه‌ در طرف‌ غرب‌ رود فرات‌ جمع‌آوري‌ مي‌شود، بپردازيد. 9و10 هر روز، طبق‌ درخواست‌ كاهناني‌ كه‌ در اورشليم‌ هستند به‌ ايشان‌ گندم‌، شراب‌، نمك‌، روغن‌ زيتون‌ و نيز گاو و قوچ‌ و بره‌ بدهيد تا قرباني‌هايي‌ كه‌ مورد پسند خداي‌ آسماني‌ است‌، تقديم‌ نمايند و براي‌ سلامتي‌ پادشاه‌ و پسرانش‌ دعا كنند. 11 هر كه‌ اين‌ فرمان‌ مرا تغيير دهد، چوبه‌ داري‌ از تيرهاي‌ سقف‌ خانه‌اش‌ درست‌ شود و بر آن‌ به‌ دار كشيده‌ شود، و خانه‌اش‌ به‌ زباله‌دان‌ تبديل‌ گردد. 12 هر پادشاه‌ و هر قومي‌ كه‌ اين‌ فرمان‌ را تغيير دهد و خانه‌ خدا را خراب‌ كند، آن‌ خدايي‌ كه‌ شهر اورشليم‌ را براي‌ محل‌ خانه‌ خود انتخاب‌ كرده‌ است‌، او را از بين‌ ببرد. من‌، داريوش‌ پادشاه‌، اين‌ فرمان‌ را صادر كردم‌، پس‌ بدون‌ تأخير اجرا شود.
13 تتناي‌ استاندار، شتر بوزناي‌ و همدستانش‌ فوري‌ فرمان‌ پادشاه‌ را اجرا كردند.

تبرك‌ خانه‌ خدا
14 پس‌ سران‌ قوم‌ يهود به‌ بازسازي‌ خانه‌ خدا مشغول‌ شدند و در اثر پيامهاي‌ تشويق‌آميز حجي‌ و زكرياي‌ نبي‌ كار را پيش‌ بردند و سرانجام‌ خانه‌ خدامطابق‌ دستور خداي‌ اسرائيل‌ و فرمان‌ كورش‌ و داريوش‌ و اردشير، پادشاهان‌ پارس‌، ساخته‌ شد. 15 به‌ اين‌ ترتيب‌ كار بازسازي‌ خانه‌ خدا در روز سوم‌ ماه‌ «ادار» از سال‌ ششم‌ سلطنت‌ داريوش‌ پادشاه‌، تكميل‌ گرديد.
16 در اين‌ هنگام‌ كاهنان‌، لاويان‌ و تمام‌ كساني‌ كه‌ از اسيري‌ بازگشته‌ بودند با شادي‌ خانه‌ خدا را تبرك‌ نمودند. 17 براي‌ تبرك‌ خانه‌ خدا، صد گاو، دويست‌ قوچ‌، و چهار صد بره‌ قرباني‌ شد. دوازده‌ بز نر نيز براي‌ كفاره‌ گناهان‌ دوازده‌ قبيله‌ اسرائيل‌ قرباني‌ گرديد. 18 سپس‌ كاهنان‌ و لاويان‌ را سر خدمت‌ خود در خانه‌ خدا قرار دادند تا طبق‌ دستورات‌ شريعت‌ موسي‌ به‌ كار مشغول‌ شوند.

عيد پسح‌
19 يهودياني‌ كه‌ از اسارت‌ بازگشته‌ بودند، در روز چهاردهم‌ ماه‌ اول‌ سال‌، عيد پسح‌ را جشن‌ گرفتند. 20 تمام‌ كاهنان‌ و لاويان‌ خود را براي‌ اين‌ عيد تطهير كردند و لاويان‌ بره‌هاي‌ عيد پسح‌ را براي‌ تمام‌ قوم‌، كاهنان‌ و خودشان‌ ذبح‌ كردند. 21 پس‌ يهودياني‌ كه‌ از اسارت‌ بازگشته‌ بودند همراه‌ با كساني‌ كه‌ از اعمال‌ قبيح‌ قومهاي‌ بت‌پرست‌ دست‌ كشيده‌ بودند تا خداوند، خداي‌ اسرائيل‌ را عبادت‌ كنند، قرباني‌ عيد پسح‌ را خوردند. 22 آنها عيد نان‌ فطير را هفت‌ روز با شادي‌ جشن‌ گرفتند، زيرا خداوند، پادشاه‌ آشور را بر آن‌ داشت‌ تا در ساختن‌ خانه‌ خداي‌ حقيقي‌ كه‌ خداي‌ اسرائيل‌ باشد، به‌ ايشان‌ كمك‌ كند.

راهنما
باب‌هاي‌ 5 و 6 . تكميل‌ بناي‌ هيكل‌
داريوش‌ رابطة‌ دوستانه‌اي‌ با يهوديان‌ داشت‌ و در سال‌ دوم‌ سلطنت‌ او (520 ق‌. م‌.) يعني‌ 16 سال‌ پس‌ از بازگشت‌ يهوديان‌ به‌ سرزمينشان‌، با تشويق‌ حجي‌ و زكرياي‌ نبي‌ كار بناي‌ هيكل‌ از سر گرفته‌ شد. كمي‌ پس‌ از آن‌ فرماني‌ از جانب‌ داريوش‌ براي‌ تكميل‌ بناي‌ هيكل‌ صادر شد و دستور داده‌ شد كه‌ پول‌ مورد نياز از خزانة‌ سلطنتي‌ تأمين‌ شود. در طول‌ 4 سال‌ (520 - 516 ق‌. م‌.)، كار به‌ پايان‌ رسيد و هيكل‌ در ميان‌ شادي‌ عظيم‌ مردم‌ تقديس‌ شد.
كتيبة‌ مشهور بيستون‌ كه‌ كليد كشف‌ رمز زبان‌ بابلي‌ باستان‌ شد، در همان‌ سالي‌ كه‌ كار ساختماني‌ هيكل‌ به‌ پايان‌ رسيد، توسط‌ همين‌ داريوش‌ تهيه‌ شد.
پس‌ از آنكه‌ ساختمان‌ هيكل‌ كامل‌ شد، به‌ دلايل‌ متعددي‌، كار تعمير شهر اورشليم‌ 70 سال‌ ديگر طول‌ كشيد.
  • مطالعه 1211 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %09 %630 %1394 %14:%بهمن