مقدمه


ترجمه تفسیری(کتاب اول سموئیل)اين كتاب با تولد سموئيل نبي آغاز مي شود و با مرگ شائول پادشاه به پايان مي رسد. سموئيل، كه از دوران كودكي در خانة خدا بزرگ شده بود، بخوبي قوم اسرائيل را هدايت و اداره مي كرد. با اينحال مردم از او خواستند پادشاهي براي آنان تعيين كند. بنابراين او شائول را بعنوان نخستين پادشاه اسرائيل انتخاب مي كند.
آغاز كار شائول بسيار خوب بود، اما بتدريج او از خدا دور شد. خداوند از سموئيل خواست داود را بجاي شائول انتخاب كند. در اين ضمن داود با كشتن جليات فلسطيني، محبوب مردم اسرائيل مي شود. با وجود محبت هايي كه داود نسبت به شائول نشان مي دهد، حسادت شائول نسبت به داود روز به روز مي افزود. بين يوناتان، پسر شائول، و داود دوستي صميمي ايجاد مي شود و اين موضوع باعث حسادت بيشتر شائول مي گردد و او در صدد قتل داود بر مي آيد. داود از دست شائول فرار مي كند و تعقيب شائول بي نتيجه مي ماند.
در اين ضمن، اسرائيل و فلسطين با يكديگر در جنگ بودند. شائول و يوناتان در اين جنگ كشته مي شوند و به اين ترتيب كتاب اول سموئيل به پايان مي رسد.

راهنما


اول‌ سموئيل‌


دوران‌ سلطنتي‌ اسرائيل‌
سموئيل‌ - شاؤل‌ - داود

سموئيل‌ حلقة‌ اتصال‌ دوران‌ «داوران‌» و «سلطنت‌» بود. تاريخ‌: در حدود 1100 - 1050 ق‌.م‌.


صحنة‌ خدمت‌ سموئيل‌
رامه‌ در 10 كيلومتري‌ شمال‌ اورشليم‌ محل‌ تولد، محل‌ اقامت‌ و داوري‌، و محل‌ دفن‌ سموئيل‌ بود (1:19؛ 7:17؛ 25:1).
بيت‌ئيل‌ در حدود 8 كيلومتري‌ شمال‌ رامه‌، مركز خدمت‌ سموئيل‌ در شمال‌ بود. اينجا يكي‌ از چهار نقطة‌ مرتفع‌ آن‌ سرزمين‌ بود و سه‌ نقطة‌ ديگر عبارت‌ بودند از كوه‌ عيبال‌، حبرون‌ و مصفه‌. منظرة‌ سرزمين‌ از بيت‌ئيل‌ فوق‌العاده‌ است‌. در همين‌ نقطه‌، 800 سال‌ پيش‌ از آن‌، يعقوب‌ نردبان‌ آسماني‌ را مشاهده‌ كرده‌ بود.
مصفه‌، در 5 كيلومتري‌ غرب‌ رامه‌، بر كوه‌ نِبي‌، مركز خدمت‌ سموئيل‌ در غرب‌ كشور بود. در اينجا بود كه‌ سموئيل‌ سنگ‌ «اَبَن‌ عَزَر» را بر پا نمود (7 : 12). بر دامنة‌ شمالي‌ آن‌ جبعون‌ واقع‌ بود، يعني‌ جايي‌ كه‌ يوشع‌ «خورشيد را متوقف‌ كرده‌ بود.»
جبعه‌ (كه‌ نام‌ امروزي‌ آن‌ «تل‌ اَلفول‌» است‌) در ميان‌ راه‌ بين‌ رامه‌ و اورشليم‌، محل‌ سكونت‌ شائول‌ بود.
بيت‌ لحم‌، محل‌ تولد داود و بعدها محل‌ تولد عيسي‌، در 18 كيلومتري‌ جنوب‌ رامه‌ قرار داشت‌.
شيلوه‌ در حدود 20 كيلومتري‌ شمال‌ رامه‌، از زمان‌ يوشع‌ تا سموئيل‌، محل‌ خيمه‌ بود، جايي‌ كه‌ سموئيل‌ به‌ هنگام‌ كودكي‌ در آن‌ خدمت‌ كرد.
قرية‌ يعاريم‌، جايي‌ كه‌ صندوقچة‌ عهد پس‌ از بازگردانده‌ شدن‌ از دست‌ فلسطينيان‌ در آن‌ نگهداري‌ مي‌شد و در حدود12 كيلومتري‌ جنوب‌ غربي‌ رامه‌ بود.
  • مطالعه 1042 مرتبه
مطالب بیشتر از همین گروه « 1 تولد سموئیل؛ وقف سموئیل