5 تابوت خدا نزد فلسطینیان

ترجمه قدیمی گویا

ترجمه قدیمی(کتاب اول سموئیل)تابوت خدا نزد فلسطينيان
و فلسطينيان تابوت خدا را گرفته، آن را از اَبَنْعَزَر به اَشْدُود آوردند. 2 و فلسطينيان تابوت خدا را گرفته، آن را به خانة داجون درآورده، نزديك داجون گذاشتند. 3 و بامدادان چون اَشْدُوديان برخاستند، اينك داجون به حضور تابوت خداوند رو به زمين افتاده بود. و داجون را برداشته، باز در جايش برپا داشتند. 4 و در فرداي آن روز چون صبح برخاستند، اينك داجون به حضور تابوت خداوند رو به زمين افتاده، و سر داجون و دو دستش بر آستانه قطع شده، و تنِ داجون فقط از او باقي مانده بود. 5 از اين جهت كاهنان داجون و هر كه داخل خانة داجون ميشود، تا امروز بر آستانة داجون دراَشْدُود پا نمي گذارد.
6 و دست خداوند بر اهل اَشْدُود سنگين شده، ايشان را تباه ساخت و ايشان را، هم اَشْدُود و هم نواحي آن را به خراجها مبتلا ساخت. 7 و چون مردان اَشْدُود ديدند كه چنين است گفتند: «تابوت خداي اسرائيل با ما نخواهد ماند، زيرا كه دست او بر ما و بر خداي ما، داجون سنگين است.» 8 پس فرستاده، جميع سروران فلسطينيان را نزد خود جمع كرده، گفتند: «با تابوت خداي اسرائيل چه كنيم؟» گفتند: «تابوت خداي اسرائيل به جَتّ منتقل شود.» پس تابوت خداي اسرائيل را به آنجا بردند. 9 و واقع شد بعد از نقل كردن آن كه دست خداوند بر آن شهر به اضطراب بسيار عظيمي دراز شده، مردمان شهر را از خرد و بزرگ مبتلا ساخته، خُراجها بر ايشان مُنْتَفَخْ شد. 10 پس تابوت خدا را به عَقْرُون بردند و به مجرد ورود تابوت خدا به عَقْرُون، اهل عَقْرُون فرياد كرده، گفتند: «تابوت خداي اسرائيل را نزد ما آوردند تا ما را و قوم ما را بكشند.» 11 پس فرستاده، جميع سروران فلسطينيان را جمع كرده، گفتند: «تابوت خداي اسرائيل را روانه كنيد تا به جاي خود برگردد و ما را و قوم ما را نكشد»، زيرا كه در تمام شهر هنگامة مهلك بود، و دست خدا در آنجا بسيار سنگين شده بود. 12 و آناني كه نمردند، به خُراجها مبتلا شدند. و فرياد شهر تا به آسمان بالا رفت.
ترجمه تفسیری


صندوق عهد در فلسطين
فلسطيني هاصندوق عهد خدا را از ابن عزر به معبد بت خويش داجون، در شهر اشدود آوردند و آن را نزديك داجون گذاشتند.3 اما صبح روز بعد، هنگامي كه مردم شهر براي ديدن صندوق عهد خداوند رفتند، ديدند كه داجون در مقابل آن، رو به زمين افتاده است. آنها داجون را برداشته، دوباره سر جايش گذاشتند.4 ولي صبح روز بعد، باز همان اتفاق افتاد: آن بت در حضور صندوق عهد خداوند رو به زمين افتاده بود. اين بار سر داجون و دو دستش قطع شده و در آستانة در بتكده افتاده بود، فقط تنة آن سالم مانده بود.5(به همين سبب است كه تابه امروز، كاهنان داجون و پرستندگانش به آستانة در بتخانة داجون در اشدود پا نمي گذارند. )
6 خداوند اهالي اشدود و آباديهاي اطراف آن را سخت مجازات كرد و بلاي دمل به جان آنها فرستاد.7 وقتي مردم دريافتند كه چه اتفاقي افتاده، گفتند: « ديگر نم توانيم صندوق عهد را بيش از اين در اينجا نگاه داريم، زيرا خداي اسرائيل همة ما را با خدايمان داجون هلاك خواهد كرد.» 8 پس آنها قاصداني فرستاده، تمام رهبران فلسطيني را جمع كردند و گفتند: « با صندوق عهد خداي اسرائيل چه كنيم؟ »
آنها جواب دادند: «آن را به جت ببريد. » پس صندوق عهدرا به جت بردند.9 اما وقتي صندوق به جت رسيد، خداوند اهالي آنجا را نيز از پير و جوان به بلاي دمل دچار كرد. ترس و اضطراب همة اهالي شهر را فرا گرفت. 10 پس آنها صندوق عهد خدا را به عقرون فرستادند‘، اما چون اهالي عقرون ديدند كه صندوق عهد به نزد آنها آورده مي شود فرياد برآوردند: « آنها صندوق عهد خداي اسرائيل را به اينجا مي آورند تا ما را نيز نابود كنند. »
11 اهالي عقرون، رهبران فلسطيني را احضار كرده گفتند: « صندوق عهد خداي اسرائيل را به جاي خود برگردانيد وگرنه همة ما را از بين مي برد. » ترس و اضطراب تمام شهر را فرا گرفته بود، زيرا خدا آنها را هلاك مي كرد.12 آناني هم كه نمرده بودند به دمل مبتلا شدند. فرياد مردم شهر تا به آسمان بالا رفت.

راهنماباب‌هاي‌ 4 ، 5 ، 6 ، 7 . تصرف‌ صندوقچة‌ عهد بدست‌ فلسطينيان‌
صندوقچة‌ عهد پس‌ از آنكه‌ به‌ تصرف‌ فلسطينيان‌ درآمد، ديگر هرگز به‌ شيلوه‌ بازگردانده‌ نشد. پس‌ از آن‌ ديگر شيلوه‌ اهميت‌ خود را از دست‌ داد. صندوقچه‌ به‌ مدت‌ 7 ماه‌ در شهرهاي‌ فلسطينيان‌ باقي‌ ماند و در اين‌ مدت‌ بلاياي‌ عظيمي‌ دامنگير فلسطينيان‌ شد.
پس‌ صندوقچه‌ را به‌ بيت‌ شمس‌، و پس‌ از آن‌ به‌ قرية‌ يعاريم‌ بردند كه‌ به‌ مدت‌ 20 سال‌ در آنجا باقي‌ ماند (7 : 2). بعدها داود آن‌ را به‌ اورشليم‌ منتقل‌ كرد و خيمه‌اي‌ براي‌ آن‌ ساخت‌ (دوم‌ سموئيل‌ 6:12 ؛ دوم‌ تواريخ‌ 1 : 4)؛ و تا موقعي‌ كه‌ سليمان‌ هيكل‌ را بنا كرد، در آن‌ خيمه‌ باقي‌ ماند. پس‌ از تخريب‌ اورشليم‌، ديگر نشاني‌ از صندوقچة‌ عهد پيدا نشد.
پس‌ از آنكه‌ صندوقچة‌ عهد از شيلوه‌ خارج‌ شد، خيمه‌ مدتي‌ در نوب‌ (21 : 1 ؛ مرقس‌ 2 : 26)؛ و مدتي‌ در جبعون‌ (اول‌ تواريخ‌ 21 : 29) باقي‌ ماند؛ تا اينكه‌ سليمان‌ آن‌ را در هيكل‌ قرار داد (اول‌ پادشاهان‌ 8 : 4).

پس‌ از بازگرداندن‌ صندوقچة‌ عهد از دست‌ فلسطينيان‌، سموئيل‌ به‌ كمك‌ خدا در محلي‌ كه‌ فلسطينيان‌ صندوقچه‌ را تصرف‌ كرده‌ بودند، شكستي‌ هولناك‌ به‌ آنها داد (4 : 1 ، 7 : 12).

 

  • مطالعه 1253 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ق ظ, %09 %485 %1394 %10:%بهمن