8 در طلب پادشاه

ترجمه قدیمی گویا

ترجمه قدیمی(کتاب اول سموئیل)در طلب پادشاه
و واقع شد كه چون سموئيل پير شد،پسران خود را بر اسرائيل داوران ساخت. 2 و نام پسر نخستزاده اش يُوئيل بود و نام دومينش اَبياه؛ و در بئرشَبَع داور بودند. 3 اما پسرانش به راه او رفتار نمينمودند بلكه در پي سود رفته، رشوه ميگرفتند و داوري را منحرف مي ساختند.
4 پس جميع مشايخ اسرائيل جمع شده، نزد سموئيل به رامه آمدند. 5 و او را گفتند: «اينك تو پير شده اي و پسرانت به راه تو رفتار نمي نمايند. پس الا´ن براي ما پادشاهي نصب نما تا مثل ساير امّتها بر ما حكومت نمايد.» 6 و اين امر در نظر سموئيل ناپسند آمد، چونكه گفتند: «ما را پادشاهي بده تا بر ما حكومت نمايد.» و سموئيل نزد خداوند دعا كرد. 7 و خداوند به سموئيل گفت: «آواز قوم را در هر چه به تو گفتند بشنو، زيرا كه تو را ترك نكردند بلكه مرا ترك كردند تا بر ايشان پادشاهي ننمايم. 8 بر حسب همة اعمالي كه از روزي كه ايشان را از مصر بيرون آوردم، بجاآوردند و مرا ترك نموده، خدايان غير را عبادت نمودند، پس با تو نيز همچنين رفتار مي نمايند. 9 پس الا´ن آواز ايشان را بشنو لكن بر ايشان به تأكيد شهادت بده، و ايشان را از رسم پادشاهي كه بر ايشان حكومت خواهد نمود، مطلع ساز.»
10 و سموئيل تمامي سخنان خداوند را به قوم كه از او پادشاه خواسته بودند، بيان كرد. 11 و گفت: «رسم پادشاهي كه بر شما حكم خواهد نمود اين است كه پسران شما را گرفته، ايشان را بر ارابه ها و سواران خود خواهد گماشت و پيش ارابه هايش خواهند دويد. 12 و ايشان را سرداران هزاره و سرداران پنجاهه براي خود خواهدساخت، و بعضي را براي شيار كردن زمينش و درويدن محصولش و ساختن آلات جنگش و اسباب ارابه هايش تعيين خواهد نمود. 13 و دختران شما را براي عطركشي و طباخي و خبازي خواهد گرفت. 14 و بهترين مزرعه ها و تاكستانها و باغات زيتون شما را گرفته، به خادمان خود خواهد داد. 15 و عشر زراعات و تاكستانهاي شما را گرفته، به خواجه سرايان و خادمان خود خواهد داد. 16 و غلامان و كنيزان و نيكوترين جوانان شما را و الاغهاي شما را گرفته، براي كار خود خواهد گماشت. 17 و عشر گله هاي شما را خواهد گرفت و شما غلام او خواهيد بود. 18 و در آن روز از دست پادشاه خود كه براي خويشتن برگزيده ايد فرياد خواهيد كرد و خداوند در آن روز شما را اجابت نخواهد نمود.»
19 اما قوم از شنيدن قول سموئيل ابا نمودند و گفتند: «ني بلكه مي بايد بر ما پادشاهي باشد. 20 تا ما نيز مثل ساير امّتها باشيم و پادشاه ما بر ما داوري كند، و پيش روي ما بيرون رفته، در جنگهاي ما براي ما بجنگد.» 21 و سموئيل تمامي سخنان قوم را شنيده، آنها را به سمع خداوند رسانيد. و خداوند به سموئيل گفت: «آواز ايشان را بشنو و پادشاهي بر ايشان نصب نما.» پس سموئيل به مردمان اسرائيل گفت: «شما هركس به شهر خود برويد.»
ترجمه تفسیری


مردم پادشاه مي خواهند
وقتي سموئيل پير شد، پسران خود را بعنوان داور بر اسرائيل گماشت.2 نام پسر اول، يوئيل و پسر دوم ابياه بود. ايشان در بئرشبع بر مسند داوري نشستند.3 اما آنها مثل پدر خود رفتار نمي كردند بلكه طمعكار بودند و از مردم رشوه مي گرفتند و در قضاوت، عدالت را رعايت نمي كردند.
4 بالاخره، رهبران اسرائيل در رامه جمع شدند تا موضوع را با سموئيل در ميان بگذارند.5 آنها به او گفتند: « تو پير شده اي و پسرانت نيز مانند تو رفتار نم كنند. پس براي ما پادشاهي تعيين كن تا بر ما حكومت كند و ما هم مانند ساير قوم ها پادشاهي داشته باشيم. » 6 سموئيل از درخواست آنها بسيار ناراحت شد و براي كسب تكليف به حضور خداوند رفت.
7 خداوند در پاسخ سموئيل فرمود: « طبق درخواست آنها عمل كن، زيرا آنها مرا رد كرده اند نه تو را. آنها ديگر نمي خواهند من پادشاه ايشان باشم.8 از موقعي كه ايشان را از مصر بيرون آوردم، پيوسته مرا ترك نموده، بدنبال خدايان ديگر رفتند. الان با تو نيز همان رفتار را پيش گرفته اند.9 هر چه مي گويند بكن، اما به ايشان هشدار بده كه داشتن پادشاه چه عواقبي دارد. »
10 سموئيل از جانب خداوند به ايشان چنين گفت: 11 « اگر مي خواهيد پادشاهي داشته باشيد، بدانيد كه او پسران شما را به خدمت خواهد گرفت تا بعضي بر عرابه ها و بعضي بر اسبها او را خدمت كنند و بعضي در جلو عرابه هايش بدوند.12 او بعضي را به فرماندهي سپاه خود خواهد گماشت و بعضي ديگر را به مزارع خود خواهد فرستاد تا زمين را شيار كنند و محصولات اورا جمعآوري نمايند، و از عده اي نيز براي ساختن اسلحه و وسايل عرابه استفاده خواهد كرد.13 پادشاه، دختران شما را هم بكار مي گيرد تا نان بپزند و خوراك تهيه كنند و برايش عطر بسازند.14 او بهترين مزارع و تاكستانها و باغهاي زيتون را از شما خواهند گرفت وبه افراد خود خواهد داد.15 از شما ده يك محصولاتتان را مطالبه خواهد نمود وآن را در ميان افراد دربار،تقسيم خواهد كرد.16 غلامان، كنيزان، رمه ها و الاغهاي شما را گرفته، براي استفادة شخصي خود بكار خواهد برد.17 او ده يك گله هاي شما را خواهد گرفت و شما بردة وي خواهيد شد.18 وقتي آن روز برسد، شما از دست پادشاهي كه انتخاب كرده ايد فرياد برخواهيد آورد، ولي خداوند به داد شما نخواهد رسيد. »
19 اما مردم به نصيحت سموئيل گوش ندادند و به اصرار گفتند: « ما پادشاه مي خواهيم20 تا مانند ساير قومها باشيم. مي خواهيم او بر ما سلطنت كند و در جنگ ما را رهبري نمايد. »
21 سموئيل آنچه را كه مردم گفتند با خداوند در ميان گذاشت،22 و خداوند بار ديگر پاسخ داد: « هر چه مي گويند بكن و پادشاهي براي ايشان تعيين نما. » سموئيل موافقت نمود و مردم را به خانه هايشان فرستاد.

راهنماباب‌هاي‌ 8 ، 9 و 10 . سازماندهي‌ سلطنت‌

تا اين‌ زمان‌، حكومت‌ بشكل‌ يزدان‌ سالاري‌ (حكومت‌ خدا) بود. در دنيايي‌ درنده‌ كه‌ تنها قانون‌ جنگل‌ بر آن‌ حاكم‌ بود، يك‌ ملت‌ براي‌ ادامة‌ حيات‌ خود مي‌بايست‌ قوي‌ باشد. پس‌ خدا خود را با روشهاي‌ انساني‌ سازگار كرد و به‌ قوم‌ خود اجازه‌ داد تا همچون‌ ملل‌ ديگر، تحت‌ لواي‌ يك‌ پادشاه‌ متحد گردد. نخستين‌ پادشاه‌ يعني‌ شاؤل‌ ناموفق‌ بود. ولي‌ دومين‌ پادشاه‌ يعني‌ داود، پادشاه‌ فوق‌العاده‌ موفقي‌ بود.

 

  • مطالعه 1057 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ق ظ, %09 %486 %1394 %10:%بهمن
مطالب بیشتر از همین گروه « 9 مسح شاؤل 7 داوری سموئیل »