یك شیوه‌ی موثر تبلیغاتی

یك شیوه‌ی موثر تبلیغاتی

یك شیوه‌ی موثر تبلیغاتی

معروف است كه وقتی به دستور «میرزاتقی‌خان امیركبیر» مقداری واكسن آبله از اروپا وارد شده بود تا كودكان از بیماری آبله هلاك نشوند، چندی بعد به امیر خبردادند كودكی به‌خاطر غفلت پدرش كه حاضر نشده بود به او واكسن تزریق شود، آبله گرفت ومرد.

 

***

امیركبیر وقتی این خبر را شنید به شدت ناراحت شد.

به او گفتند: «شما در این‌باره تقصیری ندارید و این قصور به علت جهل آن پدر بوده است.»

امیركبیر در جواب گفت: «آخر من مسوول جهل آن پدر هم هستم.»

مسوولیت اجتماعی یا Social Responsibility كه در سا‌ل‌های اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته، در كشور ما از دیرباز وجود داشته است اما مدیران فراوانی بدون توجه به آن گذران كرده‌اند.

درمقابل كسانی بوده‌اند كه به روشنی به مسوولیت اجتماعی صاحبان صنایع و ثروتمندان اشاره كرده‌اند، از جمله‌ی اینان «آندره كارنگی» (A.Carnegie) پایه‌گذار صنعت فولاد در آمریكاست. وی در سال 1899 كتابی با نام «انجیل ثروت» منتشر كرد و در آن موضوع مسوولیت اجتماعی سازمان را مطرح كرد.

نظر وی بر دو اصل استوار بود:

1- اصل خیرخواهی

2- اصل قیمومیت

براساس اصل خیرخواهی كارنگی، افراد خوش اقبال‌تر در جامعه باید افراد كم‌اقبال‌تر نظیر بیكاران، عقب‌افتادگان، بیماران و كهنسالان را یاری كنند.

و براساس اصل قیمومیت، صاحبان كسب و كار و تجارت باید خود را مسوول مراقبت از افراد و رفاه آنان بدانند.

امروز شركت‌ها و سازمان‌های فراوانی با این روش به یاری جامعه پرداخته و در برابر آن خود را «خوش آوازه» كرده‌اند.خوش نامی كه خود از ابزارهای ترویجی و تبلیغی «Promotion» در كسب‌وكار امروز است با توجه درست به مسوولیت اجتماعی سازمان برای جامعه آشكار می‌شود و چه بسیار مشتریانی كه به‌واسطه این خوشنامی به سوی سازمان ما می‌آیند و در گروه مشتریان وفادار ما قرار می‌گیرند.

پس ببینید پاداش شما در روی زمین هم داده می‌شود.

بنابراین به یاد جامعه باشید تا جامعه به یاد شما باشد.

 • مطالعه 1264 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131