33 عنوان و خصوصیت ايمانداران

33 عنوان و خصوصیت ايمانداران

"اقتدار خود را در مسیح بپذیریم، اعلام کنیم و بکار ببریم"
مقدمه:
کلام خدا می گوید: "این را نوشتم به شما که به اسم خدا ایمان آورده‌اید تا بدانید که حیات جاودانی دارید و تا به اسم پسر خدا ایمان بیاورید" (اول یوحنا 5:13)
خداوند می خواهد تا آنچه را که ما با ایمان به خداوند بدست آورده ایم 1- بدانیم 2- اعتراف کنیم و 3- بکار ببریم.


خیلی بد است که مسیحیان آن اتفاق بزرگی را که در زندگیشان اتفاق افتاده، فراموش می کنند و فراموش می کنند چه کسانی هستند و بنابراین نمی توانند زندگی پیروزمند مسیحی داشته باشند.
امروز خیلی سریع در مورد بعضی از عناوین و خصوصیاتی که در خداوند داریم، صحبت خواهیم کرد.

بخش اصلی:
1- من نمک جهانم.
 (متی 5:13)
"شما نمک جهان هستید ولی هرگاه نمک مزهٔ خود را از دست بدهد، چگونه می‌توان آن را بار دیگر نمكین ساخت؟ دیگر مصرفی ندارد، جز آنكه بیرون ریخته پایمال مردم شود."
ما به عنوان نمک جهان مثل نمک به جهان طمع می دهیم، طمع محبت، بخشش، امید، شادی و آرامش و.... و به عنوان نمک از فساد گناه در جهان جلوگیری می کنیم و ما وظیفه داریم با گناه در خودمان و در دنیای اطرافمان مبارزه کنیم.
2- من نور جهانم و فرزند نورم. (متی 5:14 و اول تسالونیکیان 5:5 )
"شما نور جهان هستید. نمی‌توان شهری را كه بر كوهی بنا شده است، پنهان كرد"
"زیرا همهٔ شما فرزندان روشنایی و روز هستید. ما به شب و تاریكی تعلّق نداریم"
دنیا در تاریکی گناه و ناامیدی قرار دارد و ما به ایمان به یگانه نور راستی، خود نیز به فرزندان نور تبدیل شده ایم و ماموریت داریم که دنیای تاریک را روشن سازیم.
3- من فرزند خدا هستم. (یوحنا 1:12 و اول یوحنا 3:1)
"امّا به همهٔ کسانی‌ که او را قبول كردند و به او ایمان آوردند، این امتیاز را داد كه فرزندان خدا شوند"
"ببینید محبّت خدای پدر چقدر عظیم است كه ما را فرزندان خود خوانده است و در واقع فرزندان خدا هستیم."
ما خود را فرزند خدا نساخته ایم بلکه این خداست که ما را با ایمان به عیسی مسیح فرزند خدا ساخته است، بنابرین به عنوان فرزندان خدا، دعای ما، کلام ما، حضور ما قوت و تاثیر گذار است.
4- من عطر خوشبوی مسیح هستم (دوم قرنتیان 2:15)
"زیرا ما مانند بُخور خوشبویی هستیم كه مسیح به خدا تقدیم می‌كند و بوی خوش آن هم بین آنانی كه نجات می‌یابند و هم بین آنانی كه هلاک می‌گردند، پخش می‌گردد. این بو برای کسانی ‌که در راه هلاكت هستند، بوی كشنده‌ای است كه مرگ را به دنبال دارد و برای آنهایی كه در راه نجات سالكند، رایحه‌ای حیات بخش می‌باشد. پس كیست كه لیاقت این كار و خدمت را داشته باشد؟"
دنیا بوی فساد و تباهی و مرگ می دهد ولی پیغام انجیل پیغام حیات، امید و مثل عطر خوشبوی است که منادی آزادی است.
5- من رساله نوشته خدا هستم. (دوم قرنتیان 3:3)
"بهترین سفارشنامهٔ ما شما هستید، كه در دلهای ما نوشته شده تا تمام مردم آن را بخوانند و بفهمند. شما نامهٔ سرگشاده‌ای هستید كه مسیح آن را نوشته و توسط ما به دیگران رسانیده است. این نامه با مركب و بر روی تخته سنگ نوشته نشده است بلكه نامه‌ای است كه روح خدای زنده بر قلبهای انسانی نوشته است."
مردم باید انجیل را با دیدن زندگی ما بخوانند، با دیدن محبت ما محبت الهی را بفهمند، با دیدن پاکی ما مفهوم غلبه بر گناه را ببینند.
6- من شاخه تاک هستم. (یوحنا 1:15-8)
"من تاک هستم و شما شاخه‌های آن هستید. هرکه در من بماند و من در او، میوهٔ بسیار می‌آورد چون شما نمی‌توانید جدا از من کاری انجام دهید."
ما مثل شاخه به درخت به مسیح متصل هستیم و تنها از طریق اوست که می توانیم مفید باشیم و رشد کنیم و ثمر بیاوریم.
7- من دوست مسیح هستم. (یوحنا 15:15)
"دیگر شما را بنده نمی‌خوانم زیرا بنده نمی‌داند اربابش چه می‌کند. من شما را دوستان خود خوانده‌ام زیرا هرچه را از پدر خود شنیدم برای شما شرح دادم"
هاللویاه. خداوند دوست ماست، دوستی که برای ما مرد تا ما را نجات بخشد، دوستی که به فکر ماست، دوستی که دعاهای ما را می شنود و با ما حرف می زند. ولی فراموش نکنیم که که او از ما انتظاراتی نیز دارد که در یک کلمه خلاصه می شود "اطاعت"
8- من خادم خدا هستم. (رومیان 6:22)
"اكنون از گناه آزاد گشته بردگان خدا هستید و در نتیجهٔ آن زندگی شما در این دنیا پر از پاكی و عاقبتش حیات جاودان است."
چه افتخار عظیمی است خادم و نوکر خدا بودن . خادم یعنی کسی که خدمت می کند. آیا شما خادم مسیح هستید؟
9- من وارث مسیح هستم. (رومیان 8:17)
"و اگر فرزندان او هستیم، در آن صورت، وارث - ‌یعنی وارث خدا و هم ارث با مسیح- نیز هستیم و اگر ما در رنج مسیح شریک هستیم، در جلال او نیز شریک خواهیم شد."
یعنی هر آنچه به مسیح تعلق دارد، ما نیز در آن سهمی داریم. چون او ابدی است پس من هم خواهم زیست. چون او پیروز است پس من هم پیروز هستم.
10- من معبد خدا هستم و مسکن روح القدس. (اول قرنتیان 3:16)
" آیا نمی‌دانید كه شما معبد خدا هستید و روح خدا در شما ساكن است؟ اگر كسی معبد خدا را آلوده سازد، خدا او را تباه خواهد ساخت؛ زیرا معبد خدا باید پاک و مقدّس باشد و آن معبد خدا شما هستید."
سلیمان وقتی معبد را ساخت خداوند حضورتش را با دود و آتش ثابت کرد، وقتی کلیسا در روز پنطیکاست متولد شد، آتش خدا بر آن قرار گرفت و امروز آتش قدوسیت خدا می خواهد بر ما به عنوان معبد خدا فرو ریزد.
11- اعضای بدن من، اعضای بدن مسیح هست و من عضوی از بدن مسیح هستم. (اول قرنتیان 6:15 و 12:27)
"آیا نمی‌دانید كه بدنهای شما اعضای بدن مسیح هستند؟ آیا شایسته است كه عضوی از بدن مسیح را بردارم و آن را عضو بدن یک فاحشه بسازم؟ ابداً
باری، شما جمعاً بدن مسیح و همه عضوی از اعضای بدن او هستید"
خداوند می خواهد دستان ما مثل دستان عیسی گردند و فکر ما مثل فکر عیسی گردد، به اعضای بدن خود به عنوان اعضای بدن مسیح نگاه کنیم و آنگونه آنها را بکار ببریم.
همچنین من می توانم بعنوان دست عیسی، چشم عیسی، گوش عیسی و زبان عیسی در کلیسایش به مردم محتاج خدمت کنم.
12- من عروس مسیح هستم و محبوب خدا (مکاشفه 21:2 و غزل غزلها 2:16 و 4:7)
"شهر مقدّس یعنی اورشلیم تازه را دیدم كه از آسمان از جانب خدا، مانند عروسی كه برای شوهرش آراسته و آماده شده باشد، به زیر می‌آمد
"محبوب من از آن من است و من از آن او. ای عشق من، تو چه زیبایی! در جمال کامل هستی و عیبی نداری."
چه هیجان انگیز است عروس خدا بودن. عشق او به ما، ما را کاملا اشباع می سازد و ارضا می کند. داماد ما ثروتمند و قدرتمند است بنابرین عروسش نیز ثروتمند و قدرتمند است.
13- من خلقت تازه هستم. (دوم قرنتیان 5:17)
"کسی ‌که با مسیح متّحد است، حیاتی تازه دارد. هر آنچه كهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است"
انسان کهنه، عادات قدیمی، اسارتهای گذشته همه در ما از بین می روند چون ما با ایمان به مسیح تولد تازه داریم و خلفت تازه هستیم.
14- من سفیر خدا و دهان خدا هستم. (دوم قرنتیان 5:20 و ارمیا 15:19)
"پس ما سفیرانی از جانب مسیح هستیم و گویی خدا به وسیلهٔ ما شما را می‌خواند. پس ما به عنوان سفیران مسیح از شما التماس می‌کنیم: با خدا مصالحه كنید"
"اگربازگشت نمایی من بار دیگر تو را به حضور خودقایم خواهم ساخت و اگر نفایس را از رذایل بیرون کنی، آنگاه تو مثل دهان من خواهی بود وایشان نزد تو خواهند برگشت و تو نزد ایشان بازگشت نخواهی نمود"
چه افتخار بزرگی است که خدا از طریق ما صحبت می کند و مردم را نجات می بخشد و نابالغان را بالغ می سازد. حال که ما دهان خداوند هستیم بیایید تصمیم بگیریم که از دهانمان درست استفاده کنیم.
15- من بوسیله مسیح خلق شده برای کارهای نیکو هستم. (افسسیان 2:10)
"زیرا که صنعت او هستیم، آفریده شده در مسیح عیسی برای کارهای نیکوکه خدا قبل مهیا نمود تا در آنها سلوک نماییم."
ما وسیله ای در دستهای خدا برای کمک به دیگران و انجام کارهای نیک و خیر هستیم.
16- من عضو خانواده خدا هستم. (افسسیان 2:19)
"پس از این به بعد غریب و اجنبی نیستید بلکه هموطن مقدسین هستید و از اهل خانه خدا."
می دانید چرا ما یک خانواده هستیم؟ چون پدر همه ما یکی است و او خداست، چون روحی که درون همه ماست یک روح است و آن روح القدس روح خدا می باشد و مسیح نجات دهنده و برادر بزرگتر این خانواده می باشد پس ما با همه ایمانداران از هر قومی و هر زبانی و هر فرهنگی برادر و خواهر هستیم.
17- وطن من در آسمان است و من در جاهای آسمانی نشسته ام. (فیلیپیان 3:20 و افسسیان 2:6)
"اما وطن ما در آسمان است که از آنجا نیز نجات‌دهنده یعنی عیسی مسیح خداوند را انتظار می کشیم"
"لیکن خدا که در رحمانیت، دولتمند است، از حیثیت محبت عظیم خود که با ما نمود، ما را نیز که در خطایا مرده بودیم با مسیح زنده گردانید، زیرا که محض فیض نجات یافته‌اید. و با او برخیزانید و در جایهای آسمانی در مسیح عیسی نشانید"
ما شهروندان آسمانیم. هللویاه. خدواند ما را در جایهای آسمانی نشانده است، این را با ایمان بپذیریم و بر طبق آن زندگی کنیم.
18- من به فیض خدا بوسیله ایمان نجات یافته ام و حیات جاودان دارم. (افسسیان 2:8 و یوحنا 5:23)
"زیرا که محض فیض نجات یافته‌اید، بوسیله ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست، و نه از اعمال تا هیچ ‌کس فخر نکند"
"آمین آمین به شما می گویم هر‌که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد، حیات جاودانی دارد و در داوری نمی آید، بلکه از موت تا به حیات منتقل گشته است"
خدا را شکر برای نجات و فیض عظیمش. خدا را شکر برای حیات جاودانی که به ما عطا کرده است.
19- من از طرف خدا انتخاب شده هستم. (اول پطرس 1:2)
"برگزیدگان برحسب علم سابق خدای پدر، به تقدیس روح برای اطاعت و پاشیدن خون عیسی مسیح."
خداوند ما را قبل از اینکه حتی انسان را بیافریند انتخاب کرد تا مال او باشیم. 
20- من سنگ زنده هستم. (اول پطرس 2:5)
"شما نیز مثل سنگهای زنده بنا کرده می‌شوید به عمارت روحانی و کهانت مقدس تا قربانی های روحانی و مقبول خدا را بواسطه عیسی مسیح بگذرانید"
نه فقط مسیح نور عالم است و فرزند خداست و صخره است، ما هم در خداوند می توانیم سنگ زنده باشیم برای بنای کلیسای خدا و برای بودن تکیه گاهی برای دیگران. 
21- من عضوی از ملت برگزیده، کاهنانی که پادشاهند، امت مقدس و قوم متعلق به او هستم. (اول پطرس 2:9)
"لکن شما قبیله برگزیده و کهانت ملوکانه وامت مقدس و قومی که ملک خاص خدا باشدهستید تا فضایل او را که شما را از ظلمت، به نورعجیب خود خوانده است، اعلام نمایید. که سابق قومی نبودید و الان قوم خدا هستید. آن وقت از رحمت محروم، اما الحال رحمت کرده شده‌اید."
من پادشاه هستم و مثل پادشاه اقتدار برای فرمان دادن بر هر چیزی که در خارج از اراده خداوند است را دارم. من کاهن هستم و مثل کاهنین می توانم برای مردم شفاعت کنم. من جزی از ملت مقدس خداوند هستم. ما باید یاد بگیریم خود را با نگاه کتاب مقدس ببینیم.
22- من در این دنیا غریب و مسافر هستم. (اول پطرس 2:11)
"ای محبوبان، استدعا دارم که چون غریبان و بیگانگان از شهوات جسمی که با نفس در نزاع هستند، اجتناب نمایید."
لذات این دنیا، بر من تاثیری ندارند چون من برای دنیا و دنیا برای من مرده است. هدف من این دنیا نیست بلکه تحقق اراده خدا. این دنیا مثل پلی است که باید از آن گذشت.
23- من بوسیله مسیح بر شیطان پیروز هستم. (لوقا 10:19 و اول یوحنا 2:14 و 4:4)
"اینک شما راقوت می‌بخشم که ماران و عقربها و تمامی قوت دشمن را پایمال کنید و چیزی به شما ضرر هرگزنخواهد رسانید"
"به شما نوشتم از آن جهت که توانا هستید و کلام خدا در شماساکن است و بر شریر غلبه یافته‌اید"
"ای فرزندان، شما از خدا هستید و بر ایشان غلبه یافته‌اید زیرا او که در شماست، بزرگتر است از آنکه در جهان است"
خداوند به ما قدرت و اقتدار بر شیطان داده است ولی ما گاهی طوری زندگی می کنیم که انگار شیطان چنین قدرتی بر ما دارد. روی وعده های خدا بیاستیم. کلام خدا در رومیان باب 16 آیه 20 می گوید: " و خدای سلامتی بزودی شیطان را زیرپایهای شما خواهد سایید." با ایمان پیروزی و اقتدار خود را بر شریر بپذیریم، اعلام کنیم و بکار ببریم.
24- وقتی مسیح بیاید، من مثل او خواهم بود. (اول یوحنا 3:2)
"ای حبیبان، الان فرزندان خدا هستیم و هنوز ظاهر نشده است آنچه خواهیم بود؛ لکن می‌دانیم که چون او ظاهر شود، مانند او خواهیم بود زیرا او را چنانکه هست خواهیم دید. و هرکس که این امید را بر وی دارد، خود را پاک می‌سازد چنانکه او پاک است."
عزیزان من آینده باشکوهی در انتظار ماست، ما مثل مسیح خواهیم شد. پس بیاید در این حقیقت شادی کنیم و با قدوسیت زندگی و خدمت کنیم.
25- من بوسیله خداوند تولد تازه یافته ام و بر گناه و شریر پیروز هستم. (اول یوحنا 5:18)
"و می‌دانیم که هرکه از خدا مولود شده است، گناه نمی کند بلکه کسی ‌که از خدا تولد یافت خودرا نگاه می‌دارد و آن شریر او را لمس نمی کند."
پیروزی بر گناه و زندگی در قدوسیت و تقدس و تشبه به مسیح و گام برداشتن در راه کمال همه و همه حق ماست و با ایمان اینگونه زندگی را بپذیریم.
26- من توانایی دارم بر همه وسوسه ها پیروز باشم. (اول قرنتیان 10:13)
"هیچ تجربه جز آنکه مناسب بشر باشد، شما را فرو نگرفت. اما خداامین است که نمی گذارد شما فوق طاقت خودآزموده شوید، بلکه باتجربه مفری نیز می‌سازد تایارای تحمل آن را داشته باشید."
وسوسه ها قدرت پیروزی بر ما ندارند چون خداوند با ماست. با ایمان اعلام کنیم که من در مقابل هر وسوسه ای می ایستم و خم نمی شوم.
27- من در خداوند ثروتمند هستم. (دوم قرنتیان 8:9)
"زیرا که فیض خداوند ما عیسی مسیح را می‌دانید که هرچند دولتمند بود، برای شما فقیر شد تا شما از فقر او دولتمند شوید. "
ما معتقد نیستیم که مسیحی راستین باید حتما از نظر مادی ثروتمند باشد . 
در این قسمت منظور ثروتمند بودن در خداوند است، در ثمرات روح، در محبت، در گرفتن جواب دعا، در تقدس، در خدمت و ....
28- من اقتدار دارم برای کندن تمامی قلعه های شریر و اینکه هر فکری را به اسارت مسیح در آورم. (دوم قرنتیان 10:4.5)
"زیرا اسلحه جنگ ما جسمانی نیست بلکه نزد خدا قادر است برای انهدام قلعه‌ها، که خیالات و هر بلندی را که خود را به خلاف معرفت خدا می‌افرازد، به زیر می‌افکنیم وهر فکری را به اطاعت مسیح اسیر می‌سازیم"
ما اقتدار داریم قلعه های شیطان را نابود سازیم. قلعه های که در فکر ماست و یا حتی فکر دیگری. رسوم و تعالیم اشتباهی که در یک کشور و یا یک کلیسا وجود دارد، ما هم را می توانیم مطیع مسیح سازیم.
29- گناهان من با خون عیسی پاک شده و نام من در دفتر حیات نوشته شده است. (اول یوحنا 1:7.9 و لوقا 10:20)
"لکن اگر در نور سلوک می‌نماییم، چنانکه او در نور است، با یکدیگر شراکت داریم و خون پسر او عیسی مسیح ما را از هر گناه پاک می‌سازد"
"اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد"
"از این شادی مکنید که ارواح اطاعت شما می‌کنند بلکه بیشتر شاد باشید که نامهای شما در آسمان مرقوم است"
ما می توانیم با توجه به آیات ذکر شده از آمرزش گناهانمان مطمئن باشیم و با شکرگزاری خدای را که نامهای ما را در دفتر حیات ثبت کرده است بپرستیم.
30- همه چیز برای من بسمت نیکویی در کار است. (رومیان 8:28)
"و می‌دانیم که بجهت آنانی که خدا رادوست می‌دارند و بحسب اراده او خوانده شده‌اند، همه‌چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار می‌باشند."
خدا را شکر که هر اتفاقی که تا حالا در زندگی ما افتاده خداوند می تواند از آن برای جلال نامش و بجهت خیریت ما بکار ببرد. پس با تمام قلب خود دعا کنیم : "ای خداوند اراده تو در زندگی من تحقق یابد."
31- من بوسیله صلیب مسیح متبارک هستم. (غلاطیان 3:14)
"مسیح، ما را ازلعنت شریعت فدا کرد چونکه در راه ما لعنت شد، چنانکه مکتوب است :" ملعون است هرکه بر دارآویخته شود." تا برکت ابراهیم در مسیح عیسی بر امت‌ها آید و تا وعده روح را به وسیله ایمان حاصل کنیم."
ما متبارک هستیم. خداوند تصمیم خود را در مورد برکت دادن به ما روی صلیب گرفته است. ما با مرگ مسیح بوسیله خداوند متبارک گردیده ایم و برکت خداوند بر تمام قسمتهای زندگی ما جاری است و هیچ لعنت و طلسمی بر ما قدرت ندارد.
32- من مردمک چشم خدا هستم. (زکریا 2:8)
"زیرا یهوه صبایوت که ...، چنین می‌گوید که هر‌که شما را لمس نماید مردمک چشم او را لمس نموده است."
ما هرچقدر هم با کسی صمیمی باشیم اجازه نمی دهیم کسی دست در چشمان ما بکند و ما چشم خداوند هستیم و خداوند اجازه نمی دهد کسی چشم او را لمس کند.
33- من هر آنچه هستم به فیض خدا هستم. (اول قرنتیان 15:10)
"لیکن به فیض خدا آنچه هستم هستم و فیض او که بر من بود باطل نگشت"
پولس رسول می گوید: "من از بزرگترین رسولان به هیچ وجه کمترنیستم، هرچند هیچ هستم" (دوم قرنتیان 12:1) ما با ایمان بپذیریم که بعنوان فرزند خدا هیچ چیز کم نداریم ولی تمام چیزهای که داریم تنها به فیض خداست نه لیاقت شخصی خودمان. پس فروتن باشیم و تنها خدا را خدمت کنیم و جلال دهیم.


نتیجه:
ما امروز در مورد اعتراف نیکو به آن چیزهای که در خداوند هستیم، صحبت کردیم.
اعتراف نیکو باعث می شود ایمان ما رشد کند، از اسارتهای خود آزاد گردیم، از افکار انسانی آزاد شده و فکرمان با کلام خدا پر گردد.
اعتراف نیکو ما را از دنیای غم و افسرده خودمان آزاد می سازد و ما را پر از شادی و آرامش و قوت می سازد. 
پس بیاید دعا کنیم و صدای خود را بلند کرده، مقام خود را در خداوند برای خودمان و خدایمان اعتراف کنیم و به شیطان و دنیا اعلام کنیم.
بیاید خداوند را برای تمام چیزهای عالی که در مسیح به ما عطا کرده است شکر کنیم. 
دعا کنیم.

 • مطالعه 3041 مرتبه
مطالب بیشتر از همین گروه « کریسمس مكان شما »

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131