دل جدید یا دین جدید؟

تکنولوژی وسیله حرف زدن را آسانتر و بهتر کرده است ولی کیفیت حرف ها مربوط به کلماتی ست که ازدل بیرون میآید و تا دل عـوض نشود عـوض کردن وسیله نـوع حــرفـها را اصلاح نمیکند.

به همین دلیل است که با وجود اینهمه پیشرفت علم و تکنولوژی هنوز هم مانند انسانهای دوران غارنشینی با همدیگر رفتار میکنیم. کاش آنانیکه که انسانیت را در اختراع دیــن جدید جستجو میکردند میدانستند که انسانیت در دل جــدیــد است نه در دیــن جـــدیـــد.

دل تازه بشما خواهم داد و روح تازه دراندرون شما خواهم نهاد. (حـزقیال 36 : 26)

 • مطالعه 3432 مرتبه
مطالب بیشتر از همین گروه بهار ایرانی من »

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131