اهمیت دعا

اهمیت دعا

آنقدر عشق و علاقه آسماني در نهاد من بوده تا در پي مسيح بروم . بنابراين آن حيات جاوداني را كه هميشه در مغزم بوده فكر مي كنم الحال يافته ام. يوناتان ادوارد

‎ 
‎خدا از ما افراد تحصيلكرده و ‏زيرك يا سخنران مبرز نميخواهد.بلكه خدا مردان باايمان و صميمي كه لبريز از محبت و مهر مسيح شده باشند ‏احتياج دارد‎.
‎ ‎
‎دعا نيروي نامريي است كه اگر از خدا باشد در همان شخص بي خدا هم مي ‏تواند تاثير عميقي ‏ببخشد‎ . ‎; ‎ ‎ ‎ ‎انجمن برادري ويليام كاري‎
‎ ‎
‎ما نبايد دعا را يك وظيفه و يا سرگرمي براي خود بدانيم . در اين صورت ارزش ‏آنرا كاسته و قلب هاي ما از مفهوم حقيقي دعا دور خواهد شد‎ / ‎بايد در بهترين ساعات روز خود را به ‏دعا مشغول سازيم و آنرا از هر برنامه روزانه خود مهمتر و موثرتر بدانيم / ‎هر چه ‏باشيم و هر چه مهم باشيم و موفق اگر دعا در زندگي ما حكمفرما نباشد باز خلاء بزرگي در حيات ما مشاهده ‏خواهد شد كه پر كردن آن فقط وفقط بوسيلهء دعا است و بس‎.
‎ ‎
‎قدرت دعا بيش از هر نيروي جسماني است.زيرا دعا ‎و ايمان يگانه ‏عاملي هستند كه انسان را از ياس و نوميدي دور نگاه مي ‏دارند‎. ‎; ‎ ‎ ‎ ‎ريچارد نيوتن‎ 
‎ ‎
‎دعا اتحاد و پيوند با خداست‎ / ‎مردان موفق در اثر دعاهاي پي در پي ‏خود به مقامات بلند روحاني رسيدند‎.
‎ ‎
‎اگر يك روز دو ساعت دعا نكنم همان روز تمام پيروزيهاي من توسط شيطان از ‏من گرفته ميشود‎.
‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎مارتين لوتر‎
‎ ‎
‎كسيكه صميمانه دعا مي كند كسي است كه خذا را خوب فهميده ‏است‎. ‎ ‎مارتين لوتر‎
‎ ‎
‎من بايد هر روز از بهترين اوقات خود را با خدا بگذرانم زيرا وي بالاتر ازهر ‏چيز در زمين است و صلاح نيست كه او را در درجهء پائين قرار ‏دهم‎. ‎; ‎ ‎واعظ بزرگ اسكاتلندي‎ 
‎ ‎
‎بدترين روزهاي من روزهايي است كه 8 يا 10 ساعت وقت خود را با خدا ‏صرف نكنم‎. ‎جان وليج‎ 
‎ ‎
‎ما زماني در دعا موفق خواهيم شد كه آن چيزي را كه در دعا طلب ميكنيم ‏آمادگي و علاقه اش را داشته باشيم و اگر اينطور باشد آنوقت است كه دعاهاي ما به هدف اجابت خواهد ‏رسيد‎ .
‎ ‎
‎مردانيكه آغاز بامداد بوسيلهء دعا به ملاقات خدا رفته اند در كارهاي روزمرهء ‏خود موفقتر بوده اند زيرا اگر در همان آغاز روز وي در راس كارها قرار گيردآنوقت است كه او تا آخر روز با ‏ما خواهد بود و ما را ترك نخواهد ‏كرد‎. ‎; ‎ ‎ ‎ ‎رابرت موري ماكهني‎
‎ ‎
‎اين نفوذ معنوي دعا است كه انسان را عوض ميكندو به افراد باايمان و ‏فداكار مبدل ميسازد‎ / ‎قدرت دعا هيچوقت زوال پذيرنيست‎ / ‎خيلي ساده است كه ما ‏بتوانيم ‎مغز خود را از دانشهاي مختلف دنيا پر سازيم ولي به همان نسبت مشكل است كه در قلب ‏خود ‎چيزهاي تازه اي را كه از خدا آ مده باشد جاي دهيم‎ / ‎هر كس با قلب خود بذري را نكارد ‏هرگز نخواهد توانست باري را از آن بردارد و خرمني براي خدا بياورد‎.
‎ ‎
‎در كلام خدا و دعا سري نهفته است كه ما با عقل خود نميتوانيم آنرا درك نمائيم ‏كه چه وقت و يا چگونه آن اسرار الهي نصيب ما ميشود ولي با يك تخلف و سركشي از خدا فوراء ميتوانيم تاثير ‏آنرا در حيات خود ‏ببينيم‎ . ‎; ‎ ‎ ‎ ‎واعظ اسكاتلندي‎
‎ ‎
‎اصولاء يكي از شرايط ورود به مكتب مسيح دعا است كه بدون گذراندن آن هر ‏شخص كه باشد مردود است و لياقت ورود به اين مدرسهء مقدس را ندارد‎.
‎ ‎
‎نجات خدا هيچگاه به قلوب افراد بي دعا راه نميابد و روح القدس هيچوقت از ‏حيات روحاني اشخاصيكه از دعا روگردانند بپرواز در نخواهد آمد‎.
‎ ‎
‎دعاهاي سطحي و بدون ژرف باعث مرگ روحاني ما ‏ميشود

 • مطالعه 1834 مرتبه
مطالب بیشتر از همین گروه « بنایی بر بلندی با خدا میانِ آتش »

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131