تعمید آب و اهمیت آن

تعمید آب و اهمیت آن

در عهد جدید دو مراسم وجود دارد: یکی تعمید آب و دومی شام خداوند. بسیاری می پرسند تعمید آب چیست؟ و برای آنها روشن نیست که چرا وقتی شخصی مسیحی می شود یا به مسیح ایمان می آورد تعمید می گیرد؟ امروز به این مسئله می پردازیم:

 


تعمید آب اعتراف و نمایش کاریست که در قلبمان اتفاق افتاده است.(رومیان9:10 و10)
هر کس که به مسیح ایمان می آورد، می باید اعتراف کند که عیسی مسیح خداوند است و پسر خدا است و از مردگان برخاسته است و نجات دهنده اوست. با تعمید آب ما این را اعتراف می کنیم که عیسی مسیح گناهانمان را چنانکه آب بدن را پاک می کند از روحمان پاک کرده است.
در کلیسای اولیه تعمید آب همراه ایمان آوردن بود. یعنی به محض اینکه کسی ایمان می آورد در همان لحظه او را تعمید می دادند. این مسئله به این خاطر است که این دو یک معنا را می دهند.


با تعمید آب اعلام می کنیم که از دنیا جدا شده و به کلیسا پیوسته ایم.(اعمال رسولان 41:2)
در تعمید آب ما از دنیای گناه آلود و تحت اسارت شیطان آزاد می شویم و اعلام می کنیم که ما به ملکوت خدا پیوسته ایم که کلیسا آن ملکوت بر زمین است. ما ایمانداری که انفرادی زندگی کند نداریم. هر که تعمید می گیرد اعلام می کند که به جمع کلیسا پیوسته است و به آنها متعلق است و آنها را خدمت می کند و آنها را محبت می کند و وفادارانه از رهبران کلیسا اطاعت می کند و در تمام جلسات و مشارکت های کلیسایی سعی می کند که شرکت کند.


با تعمید آب نشان می دهیم که طبیعت کهنه ما با مسیح مرد و دفن شد و با طبیعتی تازه و الهی از مردگان با مسیح برخاسته ایم.(رومیان3:6-11)
هر ایماندار به مسیح طبیعت تازه ای را دریافت می کند که کلام خدا آن را خلقت تازه می نامد(دوم قرنتیان17:5) و آنچه که از زندگی گذشته در او بوده طبیعت کهنه نامیده می شود. طبیعت کهنه طبیعتی است که از آدم و حوا به ارث برده ایم و طبیعت تازه طبیعتی است که از مسیح به ارث می بریم.می گویند پادشاهی می خواست تعمید بگیرد و وقتی در آب فرو می رفت دستش را بیرون نگه داشته بود. وقتی از او پرسیدند چرا موقع تعمید دستت را بیرون نگه داشته بودی، گفت چون این دست را برای جنگ نیاز دارم.


با تعمید آب اعلام می کنیم که می خواهیم تا آخر عمر مطیعانه شاگرد مسیح باشیم.(متی19:28)
کسی که تعمید می گیرد باید بداند که او استادی دارد که از او باید پیروی کند. او هیچوقت استاد نخواهد شد بلکه همیشه شاگرد است. حتی اگر در کلیسا معلم شود و عطای تعلیم بیابد باز هم شاگرد است.
شاگردان در عهد جدید افرادی بودند که با استاد خود زندگی می کردند و از تمام رفتار و اخلاق و گفتار او نمونه می گرفتند. کسی که اعلام می کند می خواهد شاگرد مسیح شود باید با مسیح زندگی کند. با او رابطه زنده داشته باشد و از او نمونه بگیرد. ما مانند شاخه ای در تاک هستیم که بدون وجود تاک زندگی و حیاتی در ما نیست. بدون مسیح ما مردیم و حیاتی در ما وجود ندارد.


تعمید آب شروع زندگی ایمانی است و نه پایان آن. بعضی این تصور غلط را دارند که اگر تعمید بگیرند تکمیل خواهند شد و به کاملیت خواهند رسید. این تصور غلط است. ما با تعمید جنگ روحانی ای را شروع می کنیم که تا پایان عمرمان بر زمین ادامه دارد. تعمید آغاز زندگی روحانی شما است در کلیسا.

 • مطالعه 986 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131