نمونه آسمان را بر زمین بنا کنیم

نمونه آسمان را بر زمین بنا کنیم

ما به عنوان افراد و نیز کلیسا چیزی را در زندگیمان بنا می کنیم و کتاب مقدس آن را ساختمان یا بنای زندگی ما یا کلیسا نامیده. خیلی مهم است که با دانایی و هوشیاری این ساختمان را بخوبی بنا کنیم. پولس رسول در اول قرنتیان 10:3 می فرماید من چون معماری ماهر زیر بنا را بنا نهادم یا پی را نهادم. شما چطور؟ زیربنای خانه شما چطور بنا شده؟ زیر بنای کلیسای شما چطور بنا شده؟


برای من جالب بود که وقتی عبرانیان 5:8 را می خواندم، متوجه شدم که خدا در آسمان همه چیز را بصورت کامل آماده کرده. یعنی نقشه عالی زندگی و کلیسای ما را. او انتظار دارد ما با صبر و انتظار در حضور او این نقشه را از او بگیریم و مطابق آن بر زمین بنا کنیم.
عیسی مسیح فرمود: شخص نادان خانه اش را بر شن و ماسه بنا می کند. اما شخص دانا خانه اش را روی صخره بنا می کند. خدا عطا کند که ما مانند شخصی دانا خانه خود را بسازیم. نباید فراموش کنیم که در حالیکه این خانه را بنا می کنیم، دشمنی داریم بنام ابلیس یا شیطان که مایل است آن را خراب کند. او با حسادت و غرور می خواهد آنچه ما بنا می کنیم کاملا" خراب کند. کتاب مقدس می فرماید: ابلیس را مجال ندهید.
کلام خدا می فرماید هر خانواده ای در آسمان و بر زمین، از او نام می گیرد. او مایل است خانواده های ما بنا شود و از فرو پاشی خانواده ها نفرت دارد. در قرنی که زندگی می کنیم عدم وفاداری در زندگی زناشویی به اوج خود رسیده و غرور انسانها باعث شده خانواده هایشان از هم بپاشند. نه فقط خانواده ها بلکه زندگی های شخصی پایه و بنیاد درستی ندارند و زندگیها بدون هدف ادامه می یابد. مانند مردگان متحرک، هر روز انسانها برای امرار معاش به سر کار می روند، پول در می آورند، غذا می خورند و می خوابند و روز بعد مثل روز قبل. آیا این آن چیزی است که خدا برای ما در نظر گرفته است.

خدا از ما انتظار دارد، چون معماری دانا ساختمان زندگی شخصی و خانوادگی و کلیسایی خود را بنا کنیم. نه فقط زندگیهای شخصی و خانوادگی بلکه زندگیهای کلیسایی نیز در خطر فروپاشی است، چون کلیساها از خدا دید و رویا و نقشه نمی گیرند. نمونه آسمان را پیروی نمی کنند. صدای خدا را گوش نمی کنند. راه خود را می روند.
امروز بیائیم نگاه کنیم که چگونه باید بسازیم.


از کلام خدا کاملا" مشخص است که پایه و بنیادی دیگر نیست جز عیسی مسیح. در اول قرنتیان 11:3 می گوید پی و پایه و اساس همانا خود عیسی مسیح است. کلام مسیح و صدای مسیح و قدرت و اقتدار او و مسح او مهم ترین چیز برای ساختن این ساختمان است. هر قدر دانا و هوشیار باشید ولی بدون مسیح هر ساختمانی فرو خواهد ریخت. او سنگ زاویه ساختمان است.


برای زندگی شخصی ما عیسی مسیح اصولی را بما یاد داده که می باید آنها را رعایت کنیم:
1- می باید وقت کافی به دعا داد تا صدای خدا را برای زندگی شخصی شنید. شاید امروز مسئله تو این است که چه کاری را انتخاب کنی یا با که ازدواج کنی یا جواب پناهندگی تو چه خواهد شد؟ مسیح در دعا می تواند پاسخ همه اینها باشد. شاید می خواهی بدانی که آینده را چگونه برنامه ریزی کنی؟ این را از مسیح بگیر.
2- کلام خدا پایه و اساس ایمان و عمل ما است. به کلام خدا توکل کنید و آنچه به شما می فرماید بی چون و چرا به آن بلی بگویید و خواهید دید که این خصلت یعنی بلی گفتن به کلام خدا باعث برکت زندگی شما خواهد شد.
3- در مشارکت با ایمانداران باشید و هیچ وقت از آن غافل نشوید. یکی از اهداف کلیسا این است که ما را به شباهت عیسی مسیح در آورد از طریق روابط. خدا ما را در کلیسا قرار نداده که برای خود زیست کنیم بلکه با یکدیگر ملکوت او را بنا کنیم. در این مسیر از هم زخمی می شویم. از هم ناراحت می شویم. از یکدیگر تشویق و بنا می شویم. از یکدیگر محبت می بینیم. همه اینها برای شکل گیری صورت مسیح در ما است.
4- بشارت از مسائل مهم زندگی شخصی شما است. این را هدف خود قرار دهید که هر روز کلام خدا را به افرادی که نیاز دارند برسانید. برای آن دعا کنید، مطالعه کنید، نقشه بکشید و کار کنید.


برای زندگی خانوادگی ما نیز مسیح اصولی را پایه گذاری کرده:
1- زن و شوهر می باید هر روز با هم در حضور خدا فروتن شده و به صدای او توجه کنند تا خانواده ای را که خدا در نظر دارد بنا کنند. شوهران می باید از مسیح دستور بگیرند و از مسیح نمونه بگیرند و از او نقشه برای خانواده هایشان بگیرند.
2- محبت خدا باید تمام خانه را عطر آگین کند. شوهر، زن را و زن شوهر را محبت کند و با این محبت نمونه زیبایی از کلیسا و مسیح باشند.
3- یکدیگر را در خداترسی اطاعت کنید. زن شوهر را و شوهر نیز زن را! و بچه ها پدر و مادر را. باید خطاب به بچه ها بگویم که مواظب باشید چون روحی که در دنیا عمل می کند مخالف کلام خدا است و گول آن را نخورید. بجای نااطاعتی و طغیان و شورش، روحی مطیع و ملایم و صلح آمیز داشته باشید. پدران و مادران نباید بچه های خود را به خشم بیاورند. این را کلام خدا می فرماید نه من.(افسسیان4:6) بلکه با تعلیم و تربیتی که خداوند می خواهد آنها را با محبت و صبر تربیت کنند.
4- هیچ رخنه و دخالتی از خارج خانواده شما را و اتحاد و محبت آن را از هم نپاشد. شیطان مایل است از طریق دوستان و آشنایان و خیلی طریقهای دیگر خانواده های شما را از هم بپاشد. با قدرت در برابر این حیله ها و مکرهای ابلیس بایستید.
5- به یاد داشته باشید که اساس خانواده مسیح است و ما باید از او رهبری و هدایت شویم. پایه و اساس خانواده شما چیست؟


عیسی مسیح برای کلیسای شما نیز نقشه دارد:
1- مسیح به کلیسا رسولان، انبیاء، مبشرین، شبانان و معلمان بخشیده تا مقدسان را برای کار خدمت آماده سازند برای بنای بدن مسیح. یعنی این فقط رسولان و شبانان و دیگران نیستند که خدمت می کنند بلکه کار آنها این است که شما را برای خدمت آماده سازند تا بدن مسیح بنا شود.
2- بنیاد و اساس کلیسا عیسی مسیح است. او صخره ای است که کلیسا بر آن بنا شده. و وقتی مسیح کلیسایی را بنا کند ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهند یافت. کلیسای مسیح تا امروز سر پا است و پیروزمندانه در دنیا به پیش می رود ، چون بنیان آن عیسی مسیح است. آنچه بر مسیح بنا شود ابدی است.
3- کلیسای مسیح نباید با برنامه ها یا امور مالی یاساختمانها یاوقایع یا سنت یا اشخاص رهبری شوند بلکه با هدایت و رهبری خداوند و با دید و رویایی که خدا می بخشد.
4- کلیسا باید لشگر دعا باشد و با دعا از خدا نقشه بگیرد و بسازد. کلیسایی پیروز است که از خدا هدف بگیرد و نقشه بگیرد و مطابق آن عمل کند.
5- کلیسا باید بر اساس کلام خدا باشد. هر تعلیم غلط را از خود دور کند و مانع معلمین دروغین شود و بر راستی کلام خدا بایستد. کلیسا باید در تعلیم کلام خدا رشد کند تا فریب دروغها و تعالیم غلط را نخورد.
6- کلیسا باید مرکزی برای ارائه محبت خدا باشد. کلیسا بیمارستانی است که مریضان باید بیایند و در آنجا شفا بیابند. کلیسا میهمانخانه ای است که سامریهای نیکو بتوانند افرادشان را به آنجا بیاورند تا از آنها نگهداری کنند.
7- اطاعت باید در کلیسا حکمفرما باشد. کلیسا نه فقط بیمارستان بلکه ارتشی است برای مسیح و ما سربازان مسیح هستیم. مسیح سردار لشگر آسمانی است. و اگر ارتشی بدون اطاعت باشد و هر کس بخواهد خودش کار خودش را بکند روزی از هم خواهد پاشید. منظور از اطاعت این نیست که فقط اعضاء از شبان اطاعت کنند بلکه از یکدیگر نیز اطاعت کنند. گاهی اوقات برای اعضاء راحت تر است از شبان اطاعت کنند ولی از یکدیگر، خیر.
8- کلیسایی زنده و پا بر جا خواهد ماند که پیغام نجات بخش انجیل را بدون هیچ سازشی یا تغییری به مردم دنیا ارائه کند و باعث شفا، نجات و رهایی مردم شود.

 


امروز شاید شما برای اولین بار این پیغام را می خوانی و هنوز مسیح خداوند بعنوان پایه و بنیاد زندگی شما نیست. این را به شما بگویم که پایه و بنیادی قویتر از عیسی مسیح وجود ندارد. عیسی مسیح پاک ترین و زیباترین و قویترین و با محبت ترین شخص روی زمین بود. کسی مانند او زندگی نکرد. مانند او تعلیم نداد. مانند او معجزه نکرد. مانند او نمرد و مانند او زنده نشد. او شایسته است که رهاننده و رهبر زندگی تو شود. اگر امروز به او بگویی خداوندا من گناهکارم به من رحم کن و بیا و بر تخت زندگی من سلطنت کن، او خواهد آمد و سکان زندگی تو را بر دست خواهد گرفت. مسیح فرمود: اگر کسی نزد من آید او را بیرون نخواهم کرد.

 • مطالعه 1618 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131