تسلی دهید، قوم مرا تسلی دهید

تسلی دهید، قوم مرا تسلی دهید

وقتی می خواهید یك بیوه زن یا معتاد یا شخص طلاق گرفته یا یتیمی را تسلی دهید، چه پیغامی برای او دارید؟
آیا فقط امید خالی می دهید و حرفهای زیبا می زنید یا پیغام شما آن چیزی است كه خدا در نظر دارد؟

 

به یاد می آورم كه شخصی تعریف می كرد كه برای تسلی یك شخص كه فرزند خود را از دست داده بود می خواست به خانه اش برود، اما هر چه فكر می كرد، می دید چیزی ندارد كه به او بگوید. بالآخره پس از كشمكشهای درونی بسیار به خانه آن شخص می رود. در لحظات اولیه چیزی برای گفتن نداشت فقط به آنها نگاه می كرد و لبخند می زد و مدت كوتاهی اینچنین گذشت و بالآخره برای خداحافظی بلند شد و به این خانواده گفت: " من آمده ام كه فقط بگویم دوستتان دارم و در این مصیبت با شما همدرد هستم." و پس از این گفته آنها را بغل كرد و با آنها گریه كرد و بعد خداحافظی كرد. چندی نگذشت كه این خانواده به دیدار این شخص آمدند و به او گفتند كه هیچوقت آن لحظه ای را كه او به خانه شان رفت را فراموش نمی كنند، چون در وضعیت بسیار بدی قرار داشتند و محبت و تسلی او آنها را دلگرم كرد. این شخص فكر می كرد كه كاری نكرده ولی همین رفتن و توجه كردن و گفتن یك جمله و گریه كردن با آنها و بغل كردن آنها باعث تبدیل بزرگی در زندگی این خانواده شده بود.

در تسلی دادن به مردم گاهی اوقات فقط احتیاج است كه یك بغل كردن یا همدردی كردن كوتاه و حتی گریه كردن باشد و احتیاج به صحبت طولانی نباشد. در حقیقت شخصی كه احتیاج به تسلی دارد به صحبت طولانی احتیاج ندارد بلكه احتیاج به توجه و محبت ما دارد. (ایوب 13:2)
بچه ای به خانه همسایه شان رفته بود كه در آنجا دوست كوچك او فوت كرده بود و بعد به خانه برگشت. پدر از او پرسید: چرا آنجا رفتی؟ گفت برای تسلی دادن مادر دوستم. پدر به او گفت: تو چه می توانستی بكنی كه او را تسلی بدهی. بچه گفت به آغوش مادر دوستم رفتم و با او گریستم.

می گویند در زمان سلطنت ملكه ویكتوریا، او شنید كه یكی از زنان كارگران فرزندش را از دست داده است. پس او را به كاخ سلطنتی خود دعوت كرد و مدتی را با او صرف كرد. وقتی از آنجا بیرون آمد، زنان دیگر از او پرسیدند ملكه به تو چه گفت؟ او گفت: هیچ چیز نگفت فقط یكدیگر را بغل كردیم و گریستیم.
خدای ما پدر رحمتها و خدای بخشنده همه دلگرمیها نامیده شده است. او می تواند در هر مصیبت ما ما را دلگرم كند و تسلی بخشد.(2 قرنتیان3:1-7)

یكی از راههای تسلی دادن به دیگران و مؤثر بودن در آن این است كه خود از خدا در سختیهایمان دلگرمی یافته باشیم تا بتوانیم به دیگران نیز همان دلگرمی را بدهیم.
روزی شخصی در جنگ ویتنام یكی از پاهایش را از دست داد و لنگان لنگان و خون ریزان به طرف خانه ای حركت كرد. مردم تماشا می كردند كه او در حال چه كاری است. هر كس كه پیش می آمد كه به او كمك كند، او آن شخص را كنار می زد و به طرف آن خانه حركت می كرد، تا اینكه به در خانه رسید و در را كوبید و وقتی در باز شد، مردم متوجه شدند كه صاحب خانه نیز پایش را از دست داده. آنگاه یكدیگر را بغل كردند و گریستند. 
آن دلگرمی كه در سختیها دریافت می كنید می تواند باعث دلگرمی دیگران نیز شود و خدا از آنها استفاده می كند.

در باب 40 اشعیاء نكاتی را در مورد تسلی دادن مشاهده می كنیم:
- در این باب می خوانیم كه خدا از عظمت خود سخن می گوید. عظمت خدا واقعا در موقعیتهای بحرانی زندگی ما می تواند تسلی بخش باشد(اشعیاء 6:40-8)
- موضوع دیگر در این باب این است كه خدا اشاره می كند كه گناهان قومش را بخشیده است. بخشش گناهان تسلی بزرگی است.
- او شبان گله است و بره ها را جمع می كند- به آغوش می كشد و رهبری می كند. گاهی اوقات آغوش باز ما برای مردم می تواند تسلی بخش باشد.
- بر طبیعت مسلط است(12:40) مصیبتهای طبیعی نباید توجه ما را از این مسئله دور كند كه خدا بر طبیعت مسلط است.
- در فهم و حكمت بالاترین است(13-14) چقدر مهم است در مصیبتی كه بر ما واقع می شود، خود را تسلیم خدا كنیم و بدانیم كه فهم و حكمت او بالاترین است و به حكمت و فهم او توكل كنیم.
- از امتهای بیشمار قویتر و بزرگتر است(15) قوت خدا تسلی ما است.
- هیچ چیز برای ستایش او كافی نیست(16) در هر دردی و مشكلی او را بستاییم و جلال را به او بدهیم.
- بتها در برابر او هیچ هستند(18-20) هیچ چیز را مخصوصا در مصیبتها، بزرگتر از خدا نبینیم.
- زمین مثل یك صندلی برای خداست و ساكنانش مثل ملخ(22) این باعث تسلی ما می شود كه خدای ما بزرگتر و بالاتر از محیط ما و زمین ما است و هدف او بالاترین و زیباترین است.
- پادشاهان زمین در برابر او هیچ هستند(23-24)
- خدا خسته نمی شود و اگر ما نیز با او راه برویم خسته نخواهیم شد. ضعیفان را قوت می بخشد(28-31) مرد ضعیف بگوید كه من قوی هستم(یوئیل 10:3)
اگر امید شما بر خداوند است و برای او انتظار می كشید، قوت تازه خواهید یافت و مثل عقاب پرواز خواهید كرد.
وقتی می خواهید برای كسی تسلی باشید این مسائل را در نظر بگیرید و هر گاه خود به تسلی نیاز دارید اشعیاء 40 را فراموش نكنید.

 • مطالعه 714 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131