باید عینکم را عوض کنم

باید عینکم را عوض کنم

بسیاری از روانشناسان و متفکرین بر این باورند که عملکرد آدمی محصول جهان بینی اوست و نه تنها عملکرد بلکه شخصیت آدمی محصول نگرش و برداشت او از خود، دیگران و طرز نگاه اوست و به قول معروف "تو آنچیزی هستی که فکر می‌کنی هستی"
به عبارت دیگر این نگرش ماست که افکار ما و در نهایت عملکرد ما را در زندگی تبیین می‌کند، اگر عینک خود را عوض نکنیم در گذشته خواهیم ماند.

 

در ایمان مسیحی ما به این مسئله بسیار مهم توجه زیادی شده است و کتاب مقدس در جاهای بسیاری به نگرش و افکار ما و تادیب و انتظام فکری ما اشاره کرده و دستور العملهای مفیدی را در این رابطه ارائه نموده است.
پولس رسول در رسالات خود به کرات به تربیت فکری مسیحی اشاره دارد از جمله اینکه در افسسیان ۴:‏۲۳‏و ۲۴ خطاب به ایمانداران افسس چنین می‌نویسد: باید طرز فکر شما نو شود و انسان جدید را در بر کنید، که آفریده شده است تا در پارسایی و قدوسیت حقیقی، شبیه خدا باشد.
و در نامه به مسیحیان شهر فیلیپی در فیلیپیان ۲:‏۵‏ می‌نویسد:" همان طرز فکر را داشته باشید که مسیح عیسی داشت"

جالب اینجاست که دشمن بشریت و ایمانداران یعنی شیطان نیز حمله خویش را از همین نقطه آغاز می‌کند. شیطان دائماَ در تلاش است تا در زندگی و حیات معنوی ما نفوذ کند و بهترین قرارگاه حمله خویش را چه بجا انتخاب کرده است یعنی افکار ما. کلام خدا ما را تشویق می‌کند تا در این نقطه خود را تبدیل کنیم، این تبدیل صرفا تلاشی بی ثمر و محکوم به شکست و یا تیری در تاریکی نیست بلکه حرکتی است که در آن قوت و اقتدار و حمایت خدایی را همراه داریم که این قدرت را نصیب ما می سازد تا هر فکری را به اطاعت مسیح اسیر سازیم(دوم قرنتیان ۱۰:‏۵‏) از این رو ما در این کلنجار معنوی برای تبدیل شدن به شخصیت تازه و انسانی جدید نیاز به تغییر زاویه دید و نگرش و در نهایت تغییر طرز تفکر و اندیشه داریم.

اصل حقیقی تولد تازه امری است که هم اکنون با توبه و ایمان آوردن به مسیح در ما ایجاد شده است حال برای تبدیل شدن بالفعل به انسانی که وعده آن را بطور بالقوه دریافت کرده‌ایم نیاز داریم تا در یک همکاری دوطرفه با کلام خدا و روح خدا افکار خود را تبدیل کنیم.
پولس رسول وظیفه تبدیل فکر را صرفاَ امری خودکار نمی‌داند که با ایمان آوردن ما بطور خودکار در ما صورت پذیرد گرچه فرایند تغییر فکر و تبدیل ذهن با توبه و ایمان در ما آغاز شده است اما ما نیز در این مسیر نقش بسیار تعیین کننده ‌ای داریم که بدون آن چنین تغییری تقریبا غیر ممکن می‌نماید.
خدا خدایی است که با مرگ و قیام عیسی ناصری فرایند تبدیل و تغییر و نوکردن بشریت و اصولا خلقت را در سطح آفرینش آغاز کرده است و ما نیز در این فرایند خانه تکانی و تولد و رشد پادشاهی خدا که تازه شدن در سطح تمامی ذرات و عناصر خلقت است دخیلیم.

پولس از ایمانداران می‌خواهد که طرز فکرتان نو شود و یا همان طرز فکر را داشته باشید این نوع الگوی گفتاری دستورالعملی است که مبتنی بر عملکرد ماست یعنی عملی حقیقی که توسط ما باید صورت پذیرد هرچند کلام خود ما را دراین فرایند گاها دردناک فکری یاری می‌کند و این روح القدس است که در نهایت مجری آن است اما ماییم که باید در این مسیر گام برداریم. با تامل بر کلام خدا و کار عظیم او توسط عیسی ، با دعا و ایجاد صمیمیت با خدا و شنیدن صدای تبدیل کننده خالق، با اجازه دادن به روح القدس در مسیر تقدیس افکار و شخصیت ما، با حساس شدن نسبت به آنچه روح و کلام خدا از ما می‌طلبند و نیز با اجرای دستورات عملی که کلام به آنها ما را توصیه می‌کند از جمله: مشارکت با افراد بالغ ایماندار، اندیشیدن بر امور االهی و مقدس:" به آنچه در بالاست بیندیشید، نه به آنچه بر زمین است. زیرا مُردید و زندگی شما اکنون با مسیح در خدا پنهان است(کولسیان ۳:‏۲‏)" پرستش و عبادت و گرد آمدن با سایر ایمانداران، ترک کردن افکار و روشهای زندگی گذشته و نکات عملی بسیار دیگر که با مطالعه کلام خدا و مشورت با افراد بالغ روحانی می‌توانیم آنها را کسب کنیم قادر خواهیم بود افکار خود را تازه کنیم.
چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید.

 • مطالعه 819 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131