بنا نمودن مذبح

بنا نمودن مذبح

چگونه در زندگی‌ شلوغ خود، جایی که بتوانید با خدا ملاقات نمایید، "مذبحی" می سازید؟ یک "خلوتگاه" بسازید.

 

خلوتگاه اسحاق در دشت‌ها بود (پیدایش ۶۳:۲۴). خلوتگاه پطرس بر روی بام خانه بود ( اعمال ۹:۱۰).
شما باید خلوتگاه خود را خودتان بسازید.
شاید لازم باشد که بچه‌ها را به همسرتان بسپارید و با یک فنجان چای به همراه کتاب مقدس خود برای ۱۵ دقیقه روی مبلی بنشینید .


شاید هم باید وقتی‌ فرزند کوچک تان در حال یک چرت عصرانه است دقایقی را صرف مطالعه کتاب مقدس کنید.
برای کسانی‌ که باید مسافت‌های طولانی را در رانندگی‌ صرف کنند، این خلوت می‌‌تواند گوش دادن به یک سی‌دی در ماشین باشد. شاید هم چسباندن بخشی از کلام در نزدیکی فرمان ماشین تا بتوانید در طول رانندگی‌ بر روی آن تعمق و دعا کنید. 
یا شاید به این معنا باشد که در زمان تنفس در محل کار، بخشی از انجیل تان را بخوانید.
و یا اینکه هر روز صبح ۱۰ دقیقه زودتر سر کارتان حاضر شوید تا بخشی از کلام را خوانده بر روی آن دعا کنید.
شاید هم به این معناست که کفش‌های ورزشی خود را بپوشید، کتاب مقدس خود را بردارید و کمی‌ برای قدم زدن بیرون بروید.


و یا شاید به این معنا باشد که در گاراژ یا کارگاه خود بنشینید و به یک سی‌دی موعظه گوش دهید. 
این که خلوتگاه شما چه شکلی‌ است یا کجاست اهمیتی ندارد، بلکه آنچه آنجا انجام می‌‌دهید است که آن را به اوقاتی پر معنا تبدیل می‌کند. خلوتگاه، الزاما جایی نیست که شما در آن به استراحت بپردازید. آنچه در آن مکان اتفاق می افتد است که انسانِ درون را تازه می‌‌سازد. 
متی ۶:۶ می‌‌گوید " لیکن تو چون عبادت کنی به حجره خود داخل شو و در را بسته پدر خود را که در نهان است عبادت نما و پدر نهان بین توِ، تو را آشکارا جزا خواهد داد "

 • مطالعه 1271 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131