فرودین آمد ز راه و نغمه ها بسیار گشت

فرودین آمد ز راه و نغمه ها بسیار گشت

چهچه بلبل شنیدن در چمن تکرار گشت 

جای خو را چون بداد این ماه بر اردیبهشت 
بوی عطر گل دوای بلبل بیمار گشت


آفتاب رحمتش پر تو فتاد و فیض داد

جانو دل از بهر فیضش باده سرشار گشت

 

 

پور یزدان چون صلیب هر گناهی را گرفت

جان بداد و مرد و ما را سمبل ایثار گشت

چون درختان در دی و بهمن بخواب نـــاز رفت 
در بهار همچون درختان زنده و بیدار گشت

 

 

با قیامش قید و بند از پای هر انسان گسیخت 
طاعتش چون راحت از هر زحمت و آزار گشت 

کائناتی را که آدم شد ز وصفش نا امید 
در قیامش باز کرد و کاشف اســرار گشت

 

با قیام او عجب نوروز شد هر روز ما

در کلام فیض بخشش روز نو اخبار گشت 

روز نو یعنی حیات نو که باشد در مسیح 
این حیات از بهر ما چون روغن عطار گشت

  • مطالعه 2084 مرتبه
مطالب بیشتر از همین گروه « قیام به جلجتا آمد »