ديباچه

مدتهاست که نياز به وجود يک فرهنگ الهيات مسيحي در ميان فارسي زبانان احساس مي شود. ترجمه متون روحاني و الهياتي متعدد به زبان فارسي، مترجمان و خوانندگان اين آثار را با ضرورت توافق بر سر انتخاب معادلهاي مشخصي براي مفاهيم الهياتي مهم روبرو ساخته است زيرا گاه معادلهايي متفاوت براي واژگان واحد الهياتي خوانندگان فارسي زبان را با سردرگمي روبرو مي سازد و از اين منظر وجود واژه نامه اي که معادلهايي براي واژگان مهم الهيات مسيحي پيشنهاد مي کند، عاملي راهگشا براي رسيدن به اتفاق نظر در مورد برخي از معادلهاي مهم فارسي مي تواند باشد. معيار و راهنماي ما براي انتخاب معادلها، انبوه آثار ترجمه شده ادبيات مسيحي در سالهاي گذشته بوده است و در برابر واژگاني که سابقه اي از آنها در آثار مترجمان نيافتيم، معادل يا معادلهايي پيشنهاد شده است. شکي نيست که معادلهاي پيشنهادي ما معادلهايي کامل و مرجع محسوب نمي شوند و هدف ما تلاشي در جهت يکپارچه سازي معادلهاي الهيات مسيحي در زبان فارسي است و فرهنگ مژده نقطه شروعي براي تحقق اين هدف مي تواند باشد. طبيعي است که معادلهاي پيشنهادي بهتري مي تواند از سوي ديگران ارائه شود و ما به هيچ وجه داعيه ارائه معادلهايي بي نقص را نداريم.

هدف بعدي از تدوين فرهنگ مژده کمک به آن گروه از مسيحيان فارسي زبان است که به مطالعه متون الهياتي انگليسي مي پردازند و معادلهاي فارسي اين فرهنگ و توضيحات کوتاه آن مي تواند در درک بهتر متون الهياتي آنان را مدد کند. از ديگر اهداف اين فرهنگ، ارائه تعريفي دقيق و در عين حال مختصر در مورد مفاهيم کليدي الهيات مسيحي است و سعي شده است توسط جمله يا جملاتي کوتاه مفاهيم الهياتي معرفي و توصيف شوند و از اين رو اين فرهنگ الهياتي، يک فرهنگ توصيفي محسوب مي شود. بنا بر اين فرهنگ الهياتي مژده مي تواند براي دانشجويان الهيات مسيحي و کساني که قصد ورود به جهان گسترده الهيات مسيحي را دارند، مدخلي راهگشا باشد.

در تدوين فرهنگ مژده در وهله نخست به سراغ واژگان و مفاهيم اساسي الهيات مسيحي رفتيم و طبيعي است که اين فرهنگ همه واژگان و مفاهيم الهيات مسيحي را پوشش نداده است و ما در حد بضاعت علمي محدود خويش و وقتي که در اختيار داشتيم، سعي کرده ايم فرهنگي را تدوين نمائيم که حداقل شامل اساسيترين و مهمترين واژگان و مفاهيم باشد. اميد است در آينده حجم واژگان اين فرهنگ افزايش يافته و هدف ما در دراز مدت پرداختن به واژگان و مفاهيم بيشتر و معرفي حداکثر واژگان الهياتي است و قالب و شکل فعلي فرهنگ مژده سنگ بناي اين پروژه وسيع در آينده خواهد بود.

اميدواريم فرهنگ الهياتي مژده ابزاري مفيد در تعميق دانش الهياتي مسيحيان فارسي زبان و ابزاري کارآمد در رشد و گسترش ترجمه متون الهيات مسيحي به زبان فارسي باشد.

مولفان: روبرت آسريان - فرهاد آزاد