1. MARIOLOGY
  2. MATERIALISM
  3. METAPHYSICS
  4. MILLENIALISM
  5. MODALISM
  6. MODES OF BEING
  7. MONARCHIANISM
  8. MONASTERY
  9. MONOTHEISM
  10. MYSTICISM

1. MARIOLOGY

شناخت مریم، در کلیسای کاتولیک مجموعه تعالیم و آموزه ها در مورد نقش و جایگاه مریم در نجات و زندگی مسيحی. دو آموزه مهم در مورد مریم در کلیسای کاتولیک عبارتند از لقاح مطهر و عروج مریم.

2. MATERIALISM

ماده گرايی، ماده باوری، نگرشی فلسفی که معتقد است واقعیت مادی تنها واقعیت غایی است و عالمی ورای عالم ماده وجود ندارد.

3. METAPHYSICS

ماوراء الطبیعه، کند و کاو فلسفی در باب ماهیت امور هستی

4. MILLENIALISM

هزاره گرایی، دیدگاهی الهیاتی که معتقد است مسیح پس از بازگشت خود هزار سال بر زمین سلطنت خواهد کرد.

5. MODALISM

وجهی گرایی، صورت گرایی، دیدگاهی بدعت آمیز که معتقد است سه اقنوم تثلیث سه وجه یا تجلی خدای واحدند و خدا زمانی خود را به شکل خدای پدر، زمانی به شکل خدای پسر و زمانی به شکل خدای روح القدس می نمایاند اما همزمان سه اقنوم تثلیث وجود ندارد. این نگرش به نام مبدع آن سابلیانیسم نیز نامیده می شود.

6. MODES OF BEING

حالات وجود، تعبیری در بیان روشنتر آموزه تثلیث که تثلیث را چنین بیان می کند: خدای واحد همزمان در سه شکل متمایز خویشتن را متجلی ساخته است که تشکیل سه اقنوم پدر و پسر و روح القدس را می دهند. تفاوت این سه دیدگاه با نگرش مودالیستی این است که سه اقنوم همزمان وجود دارند و همیشه وجود داشته اند. در حالیکه در نگرش مودالیستی خدا زمانی به شکل پدر، زمانی به شکل پسر و زمانی به شکل روح القدس در می آید و به وجود سه اقنوم مستقل که همزمان وجود دارند معتقد نیست. (مراجعه شود به مودالیسم)

7. MONARCHIANISM

تک سالار گرایی، نگرشی بدعت آمیز که به انکار واقعیت الوهیت پسر و روح القدس یا کمرنگ ساختن آن در برابر الوهیت پدر می پردازد.

8. MONASTERY

صومعه راهبان، صومعه، دیر

9. MONOTHEISM

یکتا پرستی، باور به وجود یک خدای واحد. مراجعه شود به سه خدا پرستی.

10. MYSTICISM

عرفان