1. CABBALA
 2. CALL, CALLING
 3. CALVINISM
 4. CANDOUR
 5. CANON
 6. CANONICAL HOURS
 7. CANONICAL LETTERS
 8. CANONICAL LIFE
 9. CANONIZATION
 10. CAPPADOCIAN FATHERS
 11. CARDINAL
 12. CASUISTRY
 13. CATECHISING
 14. CATECHISM
 15. CATECHIST
 16. CATHEDRAL
 17. CATHOLIC
 18. CELIBACY
 19. CHANT
 20. CHAPEL
 21. CHAPLAIN
 22. CHAPTER
 23. CHARITY
 24. CHASTITY
 25. CHRISM
 26. CHRIST
 27. CHRISTIAN
 28. CHRISTIANITY
 29. CHRISTMAS
 30. CHRISTOCENTRIC
 31. CHRISTOMONISM
 32. CHURCH
 33. CLERGY
 34. COMMUNION
 35. CONFIRMATION
 36. CONGREGATIONALISM
 37. CONSUBSTANTIATION
 38. CONSUBS
 39. CONTEXTUAL ETHICS
 40. CONTEXTUALIZATION
 41. CONVERSION
 42. COSMOLOGICAL ARGUMENT
 43. COSMOLOGY
 44. COUNCIL OF TRENT
 45. COVENANT
 46. COVENANT THEOLOGY
 47. CREATO EX NIHILO
 48. CREATION
 49. CREATIONISM

1. CABBALA

کابالا، مکاشفه کلام، علمی متداول در ميان يهوديان جهت استخراج معانی و اسرار موجود در متون مقدس که به منظور پيش گويی به کار می رود. شكلي از عرفان يهودي كه متضمن بهره گيري از جنبه هاي اسرار آميز متون ديني خاص جهت تصميم گيري در امور زندگي روزمره و تصميمات مهم زندگي مي باشد.

2. CALLING, CALL

عمل خدا در دعوت از انسانها در اينكه وارد رابطه اي نجات بخش با او شوند يا خدمتي براي او انجام دهند.،دعوت، دعوت خدا، دعوت برای نجات

3. CALVINISM 

كالوينيسم، نام مكتبي الهياتي كه عالم الهي دوره اصلاحات كليسا جان كالوين (1509-1564) بنيانگزار آن است. در اين مكتب بر روي اقتدار مطلق الهي، حكمت مطلق خدا و از پيش برگزيدگي گروهي خاص از انسانها براي نجات جاوداني تاكيد شده است و مفهوم عهد در آن نقشي محوري دارد.

4. CANDOUR

اخلاص، پاکی گفتار

5. CANON

الف) كتب رسمي، مجموعه 66 كتاب عهد عتيق و عهد جديد كه از سوي كليسا به عنوان كتب مقدس رسمي و الهام شده از سوي خدا پذيرفته شده اند. 

ب) قانون، قانون شرع، مجموعه کتب مقدس رسمي كه مورد تأييد كليسا هستند. مجموعه اي از احكام ديني مصوبه از سوي مراجع كاتوليك كه در حيات ديني ايمانداران لازم الاجرا است.

6. CANONICAL HOURS

ساعات قانونی، ساعات کار کليسا

7. CANONICAL LETTERS

رسالات ارشادی، نامه هايی که اسقفان ارتدکس برای تقويت ايمان و جلوگيری از بدعت به يکديگر می نويسند.

8. CANONICAL LIFE

زندگی روحانی، نوعی روش زندگی که در گذشته به عنوان حد واسط زندگی رهبانی و کليسايی محسوب می شد.

9. CANONIZATION

تقديس، اعلام تقدس يک فرد از سوی پاپ

10. CAPPADOCIAN FATHERS     

پدران كپدوكيايي، گروهي از عالمان الهي در قرن چهارم كه در برابر آريانيسم به دفاع از الوهيت مسيح برخاستند و آثار آنان نقش مهمي در تبيين بيشتر آموزه تثليث ايفا نمود.

11. CARDINAL

کاردينال، فردی که از سوی پاپ به سرپرستی امور دينی يک ناحيه منصوب می شود و عالي ترين منصب روحاني پس از پاپ محسوب مي گردد. انتخاب پاپ از ميان كاردينالها صورت مي گيرد.

12. CASUISTRY

اصول شناسي اخلاقي، شاخه اي از اخلاقيات مسيحي كه به تدوين اصولي جهان شمول براي در پيش گرفتن رفتاري اخلاقي در موقعيتهاي گوناگون مي پردازد.

13. CATECHISING

توضيح المسائل، آموزش از طريق پرسش و پاسخ  

14. CATECHISM

رساله اصول دينی، رساله يا جزوه اي كه در قالب سوال و جواب و به شکل ساده اصول بنيادين ايمان مسيحي را به كودكان يا نو ايمانان تعليم مي دهد.

15. CATECHIST

رساله نويس

16. CATHEDRAL

کليسای جامع

17. CATHOLIC

جهاني، عام، کاتوليک

18. CELIBACY

تجرد، امتناع از ازدواج

19. CHANT

سرود، تسبيح، مناجات

20. CHAPEL

کليسای کوچک

21. CHAPLAIN

کشيش مخصوص، کشيشی که در مكانهاي خاصي خارج از كليسا (مانند ارتش، بيمارستان و ...) مشغول خدمت است.

22. CHAPTER

شعبه، بخشی از يک کليسای جامع يا وابسته به آن

23. CHARITY

صدقه، نيکوکاری، احسان

24. CHASTITY

عصمت، پاکدامنی

25. CHRISM

تدهين 

26. CHRIST

مسيح

27. CHRISTIAN

مسيحی

28. CHRISTIANITY

مسيحيت

29. CHRISTMAS

 کريسمس، سالروز ميلاد مسيح

30. CHRISTOCENTRIC

مسيح محوري، نگرشي الهياتي كه شخصيت و عمل مسيح را بنيان همه آموزه هاي الهياتي ديگر قرار مي دهد.

31. CHRISTOMONISM

مراجعه شود به:  CHRISTOCENTRIC

32. CHURCH

کليسا، جماعت ايمانداران 

33. CLERGY

روحاني، شخصي كه از سوي كليسا براي تعليم و موعظه كلام خدا و انجام آيينها انتخاب و تاييد مي شود.  

34. COMMUNION

مشاركت، عشاي رباني  

35. CONFIRMATION

تاييد، آييني كه در برخي كليساها انجام مي شود و به واسطه آن عضويت كودكان در كليسا تاييد مي شود و معمولاً در 12 سالگي انجام مي شود.

36. CONGREGATIONALISM

جماعت محوري، جماعت گرايي، يكي از شيوه هاي اداره كليسا كه در آن حداكثر امكان براي مشاركت مستقيم همه اعضاي كليسا فراهم مي شود.

37. CONSUBSTANTIATION

هم جوهري، ديدگاهي كه معتقد است در و همراه نان و شراب آيين عشاي رباني خون و بدن عيسي مسيح حضور دارد. كليساي لوتري پيرو اين ديدگاه هستند.

38. CONSUBS

کليساهای لوتری

39. CONTEXTUAL ETHICS      

اخلاق زمينه مند، اخلاق محيطي، ديدگاهي كه رفتارهاي انساني را در چارچوب و زمينه فرهنگي كه فرد در آن زندگي مي كند مورد بررسي قرار مي دهد و در كاربرد ارزشهاي اخلاقي، با توجه به شرايط محيطي حاضر انسانها تسامح و انعطاف بيشتري را در نظر مي گيرد.

40. CONTEXTUALIZATION      

زمينه مند سازي، نگرشي كه معتقد است پيام و حقيقت كتاب مقدس را كه در زمانهاي گذشته به انسانها داده شده بايد با استفاده از زبان و مفاهيم جديد براي انسانهاي معاصر قابل درك ساخت و بر اين باور است كه پيام كتاب مقدس بايد با توجه به مفاهيم و قالبهاي فرهنگي هر مكان و دوره اي مطرح شود.

41. CONVERSION

ايمان آوردن، تغيير مذهب، توبه 

42. COSMOLOGICAL ARGUMENT 

برهان كيهان شناختي، برهاني كه با تأكيد بر نظم حاكم بر جهان و فرايندهاي آن سعي مي كند وجود خدا را اثبات كند.

43. COSMOLOGY 

كيهان شناسي، بخشي از فلسفه كه منشاء و خاستگاه جهان هستي و ساختار آنرا مورد بحث و بررسي قرار مي دهد.

44. COUNCIL OF TRENT

شوراي ترنت، شورايي كه بين ساليان 1545- 1563 در شهر ترنت تشكيل شد. اين شورا واكنش كليساي كاتوليك در برابر جنبش اصلاح ديني بود و در آن دگر باره آموزه هاي اصلي كليساي كاتوليك رومي مورد تاكيد قرار گرفت.

45. COVENANT

عهد، ميثاق، پيمان، در معناي كتاب مقدسي اشاره به عمل خدا دارد كه در آن رابطه اي آزادانه و در عين حال مبتني بر برخي تعهدات را بين خود و انسان به وجود مي آورد و هر دو طرف عهد را ملزم به انجام اين تعهدات مي سازد.

46. COVENANT THEOLOGY

الهيات عهدي، نگرشي الهياتي كه خصوصاً در بين پيروان كالوينيسم رواج دارد و در آن همه مفاهيم و آموزه هاي الهياتي بر اساس مفهوم عهد خدا با انسان به شكلي نظام مند توصيف و تبيين مي شوند. بر اساس اين ديدگاه خدا در دوره هاي مختلف عهدهاي مختلفي با انسان مي بندد و در هر دوره بر اساس اين عهدها رابطه خود را با انسان به شكلي متفاوت تعريف مي كند.

47. CREATO EX NIHILO

آفرينش از عدم، آموزه اي الهياتي كه بر اساس آن خدا جهان را از نيستي و عدم پديد آورد. اين ديدگاه در تقابل با اين نگرش برخي فلاسفه يوناني قرار مي گيرد كه خدا جهان را از ماده اي ازلي آفريد و نقش او سامان بخشيدن به هستي و اين ماده اوليه بود.  

48. CREATION

آفرينش، خلقت، عمل خدا در آفريدن جهان از نيستي توسط كلامش.

49. CREATIONISM

1. در انسان شناسي مسيحي اشاره به ديدگاهي دارد كه بر اساس آن خدا آفريننده مستقيم هر روان انساني است. اين ديدگاه در تقابل با ديدگاه وراثت قرار مي گيرد كه معتقد است هر انساني روان خود را از والدينش مي گيرد.

2. نظريه اي كه معتقد است خدا در طي 6 روز 24 ساعته جهان را آفريد.