چاپ کردن صفحه

چطور بهتر زندگی کنم؟

چطور بهتر زندگی کنم؟

چطور بهتر زندگی کنم؟ 
با كمی مكث جواب داد: 
گذشته ات را بدون هیچ تأسفی بپذیر 
با اعتماد، زمان حالت را بگذران 
و بدون ترس برای آینده آماده شو
ایمان را نگهدار و ترس را به گوشه ای انداز
شک هایت را باور نکن
وهیچگاه به باورهایت شک نکن 
زندگی شگفت انگیز است، در صورتیكه بدانی چطور زندگی کنی

 


پرسیدم:
آخر .... 
و او بدون اینكه متوجه سؤالم شود، ادامه داد: 
مهم این نیست که قشنگ باشی ... 
قشنگ این است که مهم باشی! حتی برای یک نفر .
كوچك باش و عاشق ... كه عشق، خود میداند آئین بزرگ كردنت را .. 
بگذارعشق خاصیت تو باشد، نه رابطه خاص تو با کسی . 
موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه ی پایان رسیدن .. 
داشتم به سخنانش فكر میكردم كه نفسی تازه كرد وادامه داد: 
... هر روز صبح در آفریقا، آهویی از خواب بیدار میشود و برای زندگی كردن و امرار معاش در صحرا میچراید، 
آهو میداند كه باید از شیر سریعتر بدود، در غیر اینصورت طعمه شیر خواهد شد ، 
شیر نیز برای زندگی و امرار معاش در صحرا میگردد، كه میداند باید از آهو سریعتر بدود ، تا گرسنه نماند .. 
مهم این نیست كه تو شیر باشی یا آهو... 
مهم اینست كه با طلوع آفتاب از خواب بر خیزی و برای زندگیت، با تمام توان و با تمام وجود شروع به دویدن كنی .. 
به خوبی پرسشم را پاسخ گفته بود ولی میخواستم باز هم ادامه دهد و باز هم به ... 
كه چین از چروك پیشانیش باز كرد و با نگاهی به من اضافه كرد: 
زلال باش .... ،‌ زلال باش .... 
فرقی نمیكند كه گودال كوچك آبی باشی یا دریای بیكران، زلال كه باشی آسمان در توست.

 

 

گردآورنده: نینوس یوحنا

  • مطالعه 1365 مرتبه

Twitter

Facebook

Google+