چاپ کردن صفحه

خدا را کجا می توان یافت؟

خدا را کجا می توان یافت؟

شخصی بود که عاشق الویس پریسلی بود و آرزو داشت او را ببیند و تمام توجهش به او بود ولی هیچگاه در تمام زندگیش نتوانست به او نزدیک شود.

 

حقیقت انجیل این است که ما می توانیم خدا را بشناسیم و به او نزدیک شویم.

اشعیاء نبی، دو جا را در کتاب خود 57: 15 به ما نشان می دهد که خدا را می توانیم بیابیم:


1. خدا را می توان در مکانهای عالی و پرجلال یافت.

خدای پرجلال و ابدی و قدوس نباید پائین تر از آنچه هست، پرستیده شود.

ای. دبلیو. توزر در کتابش می گوید: دید کوتاه نظرانه نسبت به خدا بر پرستش ما تاثیر می گذارد.

اشعیاء 1:6-4

ما باید ترس و احترام سالم از خدای مهیب داشته باشیم، و با ترس و لرز و با احترام عمیق قلبی به حضور او نزدیک شویم.


2. خدا را می توان در جاهای پایین فروتنی یافت.

خدا با آنانی است که با قلب شکسته گناهکار بودن خود را اعتراف می کنند.

اشعیاء 3:6-5

کشیش سی. آر. سامنراز اینکه به جرج چهارم پادشاه انگلیس عشاء ربانی بدهد انصراف ورزید و گفت تا زمانیکه پادشاه رابطه اش را با غلامی که تحقیر کرده اصلاح نکند این کار را نخواهد کرد.

اگر ما با بی تفاوتی از انسانهایی که قلبشان شکسته بگذریم، حضور خدا را از دست خواهیم داد.

 


نتیجه گیری:

به خدا آنچنان که هست نزدیک شو. او عظیم است و عظمت او را فراموش مکن. او قدوس است و ابدی. او در جاهای عالی ساکن است.

اما این تضاد را نیز فراموش نکن، که او به قلبهای شکسته و افسرده نیز نزدیک است. پس هیچ قلب شکسته ای را نادیده نگیر.

  • مطالعه 1382 مرتبه

Twitter

Facebook

Google+